Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Управління змінами та розвитком підприємства *
Вступ

Управління змінами та розвитком підприємства

Кафедра Економіки підприємства і підприємництва

Автор курсу

Пилипяк О.В.
доцент
кандидат економічних наук

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1122.
Протокол № 7 від 23.03.2018
 

Сьогодні очевидно, що підприємства для виживання на ринку та збереження конкурентоспроможності повинні час від часу вносити зміни у свою господарську діяльність. Більше того, потреба у змінах стала виникати настільки часто, що їх вплив на життєвий цикл підприємства вже не розглядається як виняткове явище.

У практиці і наукових дослідженнях дедалі більше уваги приділяється аналізу методів та організаційним можливостям управління змінами. Концепція управління змінами охоплює всі заплановані, організовані і контрольовані зміни в галузі стратегії, виробничих процесів, структури і культури будь-якої соціально - економічної системи, включаючи приватні та державні підприємства. Дисципліна "Управління змінами та розвитком підприємства" детально розглядає критично значущі для оцінки можливості проведення змін чинники та конкретні інструменти, які використовуються для цієї мети сучасними організаціями.

У наш час відмічено, що зміни стали все проникаючими і постійними. І це нормальний стан сучасного бізнесу. Зміни всередині організації зазвичай відбуваються як реакція на зміни в зовнішньому середовищі. Будь-яка організація знаходиться в процесі безперервних змін, тому що в противному випадку її здатність до виживання в динамічних обставинах ставиться під загрозу.

Зміни в організаціях, в одних випадках, відбуваються цілеспрямовано на базі концепцій запланованих удосконалень, що систематично розробляються, в інших – носять скоріше неформальний і адаптивний характер, коли організація (або її частина) оперативно пристосовується до зовнішнього середовища шляхом модифікації своєї поведінки.

Безконфліктне впровадження змін в умовах співробітництва всього колективу є скоріше винятком, ніж правилом. Феномен опору спрацьовує в країнах будь-якої формації і на будь-якому рівні управління - країни в цілому, окремого регіону, окремої організації, фірми чи підприємства набагато сильніше, ніж підозрюють і очікують особи, які впроваджують реформаторські рішення.

Таке розуміння змін на рівні життєвої філософії повинне знайти відображення у всій системі управління - від її ідеологічної основи до процедур прийняття рішень. Тільки в цьому випадку зміни будуть менш болісними, отримають підтримку у співробітників та забезпечать позитивний результат.

Метою дисципліни «Управління змінами і розвитком підприємства» є: оволодіння практичними знаннями та набуття практичних навичок із організації процесу управління змінами та розвитком.

Завдання вивчення дисципліни:

* розуміння сутності змін та природи їх виникнення;

* формування в студентів наукового світогляду і знань із технологій та методів управління змінами в організаціях;

* вивчення особливостей функціонування організацій в умовах безперервних змін.

Результати вивчення дисципліни. Після вивчення дисципліни студент повинен:

* володіти навичками управління індивідуальними, груповими та організаційними змінами,

* самостійно провести аналіз готовності компанії або підрозділу до проведення організаційних змін;

* самостійно розробити план підготовки до проведення організаційних змін з урахуванням можливих ризиків реалізації;

* спрогнозувати вірогідні осередки опору змінам як організаційних систем, так і окремих працівників.

Предметом дисципліни «Управління змінами та розвитком підприємства» є принципи, методи і моделі управління організаційними, колективними та індивідуальними змінами окремих співробітників для забезпечення конкурентоспроможності функціонування організацією в умовах нестабільності зовнішнього середовища.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11