Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Міжнародні розрахунки та валютні операції *
Вступ

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ

Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування

Автори курсу

Квасницька Раїса Степанівна
кандидат економічних наук
доцент
професор

Безвух Сергій Володимирович
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1115.
Протокол № 7 від 23.03.2018
 

Міжнародний рух товарів та послуг розширює співпрацю між суб’єктами підприємницької діяльності, розташованими в різних країнах, а також взаємні грошові вимоги та зобов’язання учасників міжнародних економічних відносин, здебільшого в іноземній валюті, що визначають надзвичайно важливу роль теоретичного осмислення і узагальнення практичного досвіду здійснення міжнародних розрахункових та валютних операцій, вивчення і розуміння особливостей впливу світових лібералізаційних та глобалізаційних процесів на експортно-імпортні операції суб’єктів господарювання.

Мета викладання дисципліни. Курс «Міжнародні розрахунки та валютні операції» є дисципліною, яка займає чільне місце у підготовці магістрів з фінансів, банківської справи та страхування, а тому метою дисципліни є формування у студентів системи знань з теорії та практики укладання зовнішньоторговельних угод і пов’язаних із цим фінансових операцій, а також вивчення основних умов і принципів здійснення міжнародних розрахунків та валютних операцій, набуття вмінь їх застосування.

.Предмет дисципліни. Теоретико-методичні засади економічних відносин у сфері міжнародних розрахунків і валютних операцій.

Завдання дисципліни. Надання знань і практичних навичок з організації міжнародних розрахунків і валютних операцій, законодавчо-нормативного їх регулювання, методико-методологічних особливостей оцінки та прогнозування міжнародних розрахунків та операцій на валютному ринку.

Місце в структурно-логічній схемі напряму підготовки. Дана дисципліна є вибірковою та вивчається студентами після вивчення таких базових дисциплін, як «Фінанси», «Гроші та кредит», «Фінансовий ринок», «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва».

Після опанування дисципліни «Міжнародні розрахунки та валютні операції» студенти повинні:

знати:

- особливості способів платежів, форм та умови здійснення міжнародних розрахунків;

- види банкiвського фінансування міжнародних розрахунків;

- особливостi формування валютного курсу, фактори курсоутворення на валютному ринку;

- особливостi здійснення валютних операцiй на спот і форвардному ринку валют;

уміти:

- аналізувати зміст зовнішньоекономічних угод, самостійно формулювати їх умови;

- складати основні документи, що використовуються у міжнародній торгівлі та розрахунках; розрахувати реальну вартість міжнародного кредиту;

- розв’язувати ситуаційні задачі щодо валютного регулювання та контролю в Україні;

- розраховувати прямі та непрямі курси валют, крос-курс, валютну позицію та валютну маржу;

- оцінити рівень ризику розрахункових та валютних операцій та застосувати відповідні методи його регулювання;

- обирати оптимальні умови міжнародного кредитного договору;

- оформляти документи, які необхідні для отримання кредиту, забезпечення виконання зобов’язань, нарахування процентів та ін.

володіти: навичками поєднання набутих теоретичних знань з практичним визначення впливу валютного курсу на експортно-iмпортнi можливості країни, здійснення валютних операцій та міжнародних розрахунків, страхування валютних ризиків, дотримування валютно-фінансових умов при складанні зовнішньоекономічних контрактів, наданні чи отриманні міжнародних кредитів та відповідно до умов зовнiшньоекономiчної діяльності використовувати відповідну форму розрахунків.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11