Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Фінансово-економічна діагностика *
Вступ

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА

Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування

Автор курсу

Хрущ Ніла Анатоліївна
доктор економічних наук
професор
завідувач кафедри

Доценко Інна Олексіївна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1235.
Протокол № 10 від 24.06.2019
 

У сучасних умовах розвитку банківської системи України є необхідністю підвищення ефективності управління банківською діяльністю та запобігання кризовим явищам. Важлива роль у реалізації цього завдання надається фінансово-економічній діагностиці банківської діяльності, яка дозволяє дати реальну і всебічну оцінку досягнутих результатів діяльності банків, виявляти їх сильні і слабкі сторони, визначати конкретні шляхи рішення виникаючих проблем.

Метою дисципліни «Фінансово-економічна діагностика» є: формування теоретичних знань та практичних навичок з методики проведення аналізу та оцінки банківської діяльності.

Об’єкт дисципліни «Фінансово-економічна діагностика» - процеси здійснення банківської діяльності.

Предмет дисципліни - діяльність банку та причинно-наслідкові зв'язки економічних явищ і процесів, які прямо або опосередковано впливають на його функціонування.

Завдання: вивчення теоретичних засад і методології фінансово-економічної діагностики банківської діяльності; набуття вмінь і навичок діагностики (аналізу та оцінки) власного капіталу, зобов'язань, кредитних операцій, операцій з цінними паперами, валютних операцій, доходів і витрат, прибутку і рентабельності, ліквідності, банківських ризиків, фінансової стійкості, ділової активності банку, усієї діяльності банку; виявлення резервів підвищення ефективності банківської діяльності.

Результати навчання:

- уміти: збирати, обробляти та перевіряти економічну інформацію, яка необхідна для здійснення фінансово-економічної діагностики; самостійно поставити та вирішити аналітичну задачу; застосувати результати проведеного аналізу в процесі управління банківською установою;

- володіти: базовою науковою термінологією, методиками фінансово-економічної діагностики (аналізу та оцінки) банківської діяльності.

Представлений дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми. Зміст теми складають:

– стислі теоретичні відомості, достатні для успішного опанування курсу, виконання контрольної роботи та проходження тестування;

– питання для самоконтролю.

Перед початком вивчення тем дисципліни студенту доцільно и рекомендуємо ознайомитися з розділом «Рекомендації студенту».

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА»

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11