Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Оподаткування суб`єктів господарювання *
Вступ

Оподаткування суб’єкті господарювання

Кафедра Обліку та аудиту

Автор курсу

Скоробогата Лариса Вікторівна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1108.
Протокол № 7 від 23.03.2018
 

Процес підготовки висококваліфікованих фахівців з обліку та аудиту обов'язково повинен включати формування професійних знань та практичних навиків з питань оподаткування суб’єктів господарювання, що адекватні кваліфікаційним вимогам до обліковців.

Оскільки облікоподаткування як важлива складова інформаційної системи підприємства забезпечує основний масив економічної інформації, сучасні фахівці з бухгалтерського обліку повинні знати принципи його організації і ведення за Законом України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року № 996-ХІУ та ПКУ формування звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО) та ПКУ, розуміти економічний зміст податкового узагальнення, щоб кваліфіковано організувати ведення бухгалтерського обліку, оцінити фінансовий стан підприємства, перспективи його розвитку та приймати обґрунтовані управлінські рішення.

Спеціалізований курс «Оподаткування суб’єкті господарювання» доповнює такі нормативні курси, як фінансовий облік, звітність, податковий облік та аудит та інші за цілим рядом причин. По-перше, цей курс є логічним продовженням їх вивчення, по-друге, система оподаткування суб’єктів господарювання є основою управління і аналізу економічних процесів будь-якого підприємства, по-третє, якість організації податкового обліку забезпечує ефективність діяльності підприємства, по-четверте, податковий облік гарантує правильність сплати податків, уникнення штрафних санкцій.

На сьогоднішньому етапі розвитку бухгалтерського обліку роль спеціаліста з вищою економічною освітою за фахом "Облік і оподаткування" не зводиться тільки до чіткого виконання інструкцій та вказівок. Вищезгаданим законом йому надається широке поле для професійної творчості, розвитку його професійної думки.

Зміст робочої програми відповідає змісту вибіркової дисципліни "Оподаткування суб’єктів господарювання" за Освітньо-професійною програмою підготовки магістра напрямку 07 "Управління та аудмінустрування", затвердженої наказом ректора ХНУ № 106 від 30/06/2016.

Предметом даної дисципліни є прикладна теорія в оподаткуванні як система методичних та практичних методів і форм навчання, що складають сучасну методологію бухгалтерської освіти та забезпечують формування у студентів навиків ефективного використання облікової інформації в майбутній обліковій роботі, оволодіння методикою відображення фінансового стану та діяльності підприємства в форматі податкової звітності.

Мета вивчення дисципліни „Оподаткування системи оподаткування" - оволодіти теоретичними основами та методичними прийомами обліку та податкової звітності, зрозуміти сутність правил та норм Податкового кодексу України (ПКУ) за окремими об'єктами обліку, оволодіти теоретичними знаннями з питань складання та виправлення податкової звітності і податкової політики на підприємствах, організаціях установах різних форм власності та підпорядкування, а також одержати практичні навички застосування методів і прийомів обліку та звітності для відображення господарських процесів суб'єктів підприємницької діяльності за нормами ПКУ.

Головні завдання дисципліни:

• усвідомлення принципової новизни сучасного підходу щодо інформаційного відображення фінансового стану та діяльності підприємств у податковій звітності;

• засвоєння основ обліку в оподаткуванні, питань обліку окремих господарських процесів за умов впровадження Податкового кодексу України;

• оволодіння базовими методами раціональної організації та ведення обліку на підприємствах на підставі використання прогресивних форм в межах норм податкового кодексу України;

• найповніше використання можливостей навчального процесу для вивчення теорії та практики бухгалтерського обліку в умовах його адаптації до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та впровадження ПКУ;

• набуття практичних навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні суб'єктами господарювання.

При викладанні предмету передбачається використання матеріалів практичної діяльності підприємств, організацій і установ міста та області, а також знання студентів із спеціальних дисциплін.

Враховуючи професійну орієнтацію дисципліни, навчання має теоретико-прикладний характер, основу якого складають формування відповідної системи знань теорії обліку та відпрацювання на підставі використання останніх конкретних господарських ситуацій, що виникають в діяльності підприємств. Складовою частиною методичного супроводу є рекомендації викладача щодо застосування теоретичного матеріалу, підкріплені ілюстративним матеріалом.

Методика і особливості викладання даного курсу засновані на принципах оптимального використання можливостей слухачів до самостійного вивчення програмного матеріалу та заохоченні їх ініціативності в ході проведення занять, відповідності прикладів, ситуацій загальнодержавним вимогам, що пред'являються до обліку в реальних умовах господарювання.

Після вивчення дисципліни студент повинен знати:

• теоретичні основи ведення аналітичних розрахунків та звітності в оподаткуванні на підприємствах різних форм власності і підпорядкування;

• особливості відображення в податковому обліку та податковій звітності господарської діяльності підприємств;

• можливі форми ведення обліку податків різних суб'єктів господарювання;

• призначення, ключові аспекти формування податкової звітності в цілому та податкових декларацій зокрема;

• організацію обліку і податкової політик;

• основи правового регламентування податкового обліку на підприємствах різних форм власності і підпорядкування.

Окрім того, студент повинен уміти:

• організувати роботу з ведення обліку та звітності в оподаткуванні на підприємствах, організаціях і установах;

• користуватися методами відображення інформації про операції, що виникають в процесі діяльності підприємств, в податковій звітності;

• володіти технологією використання показників обліку і податкової звітності в процесі управління підприємствами, організаціями та установами;

• володіти технікою заповнення податкової звітності підприємств і проведенням її уточнення або виправлення.

Вивченню дисципліни передують дисципліни циклу природничонаукової (ПНЗЕ.1 Політична економія, ПНЗЕ. 2 Мікроекономіка, ПНЗЕ.05 Математика для економістів).

Методи навчання: словесні, формалізовані, наочні.

Методи оцінювання: поточне тестування, усне та письмове опитування, виконання самостійної роботи, підсумковий контроль (залік).

Методичне забезпечення: конспект лекцій, методичні вказівки до практичних занять, тестові завдання для самостійної роботи студентів. Ресурси:

Нормативна база:

1. Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні: Закон. Положення. Інструкції: Збірник нормативно-правових актів / Упоряд. Д.О.Горлов. - К.: Юрінком Інтер, 2015. - 232 с.

2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI [Електроний ресурс] // Режим доступу . http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11