Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Облік за міжнародними стандартами *
Вступ

Облік за міжнародними стандартами

Кафедра Обліку і аудиту

Автор курсу

Пономарьова Наталія Анатоліївна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1111.
Протокол № 7 від 23.03.2018
 

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) виступають на даний момент ефективним інструментом підвищення прозорості і зрозумілості інформації, яка розкриває діяльність суб'єктів господарювання, створює достовірну базу для визнання доходів і витрат, оцінки активів і зобов’язань, яка надає можливість об’єктивно розкривати і віддзеркалювати існуючі фінансові ризики у звітуючих суб’єктів, а також порівнювати результати їх діяльності в цілях забезпечення адекватної оцінки їх потенціалу та ухвалення відповідних управлінських рішень.

Крім того, МСФЗ якісно впливають на можливості керівництва в області управління організацією і надають значні переваги перед конкурентами. У суб’єктів, які складають звітність за МСФЗ, значно зростає можливість залучити додаткові джерела капіталу та партнерів по бізнесу, які допоможуть забезпечити економічне зростання і процвітання. У свою чергу суб’єкти, використовуючи МСФЗ, мають доступ до інформації про фінансовий стан потенційних партнерів, що слугує додатковим інструментарієм при їх виборі.

Мета запропонованого Вашій увазі дистанційного курсу “Облік за міжнародними стандартами” полягає у формуванні у майбутніх облікових фахівців фундаментальних знань і освоєнні концептуальних основ обліку за міжнародними стандартами як інформаційної бази прийняття ефективних управлінських рішень.

Завдання вивчення дистанційного курсу:

– теоретична підготовка студентів із питань: концептуальних основ бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами фінансової звітності; принципів облікової політики, особливостей обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів і витрат за міжнародними стандартами, порядку обліку інвестиційної та фінансової діяльності за міжнародними стандартами, особливостей обліку операцій з об’єднання бізнесу, в специфічних сферах діяльності, наприклад, в сільському господарстві, будівництві, розвідці корисних копалин тощо відповідно до вимог міжнародних стандартів;

– практична підготовка студентів з питань: з’ясовування істотних облікових даних, що впливають на ефективність прийняття управлінських рішень; моніторингу інформаційної системи бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами; оцінки господарських засобів і джерел їх утворення, а також достовірності їх відображення у звітності; налагодження ефективної облікової системи управління в умовах застосування МСФЗ.

В результаті опанування дистанційного курсу “Облік за міжнародними стандартами” студент повинен уміти:

* вести бухгалтерський облік і складати фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності;

* визнавати об’єкти бухгалтерського обліку залежно від їх участі в господарській діяльності суб’єкта господарювання;

* обґрунтувати вибір конкретного методу оцінки активів чи зобов’язань та їх вплив на прибуток компанії;

* використовувати облікову інформацію для прийняття рішень

Студент повинен володіти:

* всіма необхідними професійними компетенціями, зокрема, специфічними поняттями і термінами, що застосовуються в обліку за міжнародними стандартами фінансової звітності;

* методами і прийомами розкриття інформації про основні об’єкти обліку за міжнародними стандартами.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких, у свою чергу, містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю, вправи і контрольні запитання.

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни “Облік за міжнародними стандартами”!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11