Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Історико-філософські аспекти сучасної економічної науки *
Вступ

Історико-філософські аспекти сучасної економічної науки

Кафедра Економічної теорії

Автори курсу

Любохинець Л.С.
кандидат економічних наук
доцент

Цвігун Т.В.
кандидат економічних наук
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1103.
Протокол № 7 від 23.03.2018
 

Філософсько-економічне знання, як основа визначення найбільш сприятливих принципів організації соціально-економічного простору, стає сферою конструювання базисних принципів та засад економічної культури соціуму, яка внаслідок взаємозумовленості економічних і політичних цілей суспільства є сферою формування принципів економічної ідеології як основи сучасної економічної науки, адже за визначенням Ф. Фукуями, «будь-яка із проблем сучасної політики за змістом зводиться до економіки». Філософія економічної науки функціонує як сфера проблематизації методологічних засад економічного знання та формування узагальненої системи економічних категорій.

Історико-філософський аспект розвитку сучасної науки полягає в тому, що погляди, концепції, теорії різних шкіл розглядаються в історичний період, починаючи з середини ХХ ст. і до сьогодення. Досліджуються історичні передумови виникнення, змісту та розвитку різних течій світової і вітчизняної економічної думки в їх порівнянні та впливі на економічний розвиток країн Західної Європи, США та України.

При вивченні дисципліни «Історико-філософський аспекти сучасної економічної науки» аналізується, в історичному аспекті, докорінна зміна ролі та місця людини в різних економічних системах, починаючи від індустріального до постіндустріального суспільства, перехід від людини економічної до людини творчої в країнах європейської цивілізації та США. Важливе місце відводиться аналізу філософських аспектів окремих економічних концепцій ХХ ст. та початку ХХІ ст. та їх впливу на еволюцію економічних систем.

Предметом дисципліни є сучасні історико-філософські концепції функціонування й розвитку економічних систем та їх складових в умовах поглиблення глобалізаційних викликів, економічні дослідження вчених щодо вдосконалення економічної науки в період переходу від індустріального до постіндустріального суспільства, пошуку шляхів виходу країни з економічної кризи в сучасних трансформаційних умовах.

Завданням дисципліни «Історико-філософські аспекти сучасної економічної науки» є:

1) дослідження історико-філософських передумов виникнення, змісту та впливу економічних теорій та концепцій другої половини ХХ ст. в країнах Західної Європи, США та інших країнах з розвинутою ринковою економікою на забезпечення економічної стабільності та економічного зростання в період переходу від індустріального до постіндустріального суспільства;

2) аналіз еволюції економічних теорій, філософії економічної науки, окремих філософсько-економічних концепцій другої половини ХХ ст. та їх вплив на формування нової філософсько-економічної парадигми на етапі стрімкої трансформації економічних систем.

Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: володіти основами аналізу історико-філософських аспектів закономірностей виникнення і розвитку економічних поглядів та концепцій функціонування економічних систем та їх структурних елементів; використовувати базові знання з історичних, політичних, соціальних, економічних засад розвитку економічних систем; пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку сучасної економічної науки; аналізувати економічні ситуації з позицій різних наукових концепцій в період переходу суспільства від індустріальної до постіндустріальної епох; характеризувати події економічного життя держави і давати їм соціально-економічну оцінку з точки зору різних економічних концепцій сучасності.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з який у свою чергу містить лекційний матеріал, тести для самоконтролю, контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом "Рекомендації студенту".

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11