Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Управління знаннями *
Вступ

УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ

Кафедра Менеджменту

Автор курсу

Сокирник І.В.
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1145.
Протокол № 7 від 23.03.2018
 

Сьогодні для забезпечення лідерства фірми на ринку в умовах суттєвого зростання глобальної конкуренції, швидких темпів структурних змін, розвитку науки й технологій, зростання ролі знань як основного фактора економічного розвитку, виходу на передові позиції наукоємних галузей вже не достатньо лише наявності значних матеріальних та фінансових активів. Основним фактором, що визначає успіх фірми на ринку, стає здатність фірми сприймати нововведення, чітко виконувати взяті на себе зобов'язання та оперативно діяти

Управління знаннями - це тип діяльності менеджерів, який полягає в систематичному формуванні, оновленні та застосуванні знань з метою максимізації ефективності діяльності підприємства

Мета викладання дисципліни «Управління знаннями» - надання базових знань щодо сутності та складових економіки, що заснована на знаннях, формування та реалізації системи управління знаннями сучасної організації.

Завдання дисципліни вивчення певного обсягу теоретичних та методологічних засад в області формування та реалізації процесі управління та системи менеджменту знань сучасного підприємства, опанування сучасними методами та технологіями управління знаннями.

Предмет дисципліни - процес та методи управління знаннями сучасної організації.

В результаті вивчення дисципліни "Управління знаннями" студент повинен:

знати:

* основні складові процесу формування економіки знань

* призначення і зміст управління знаннями(УЗ);

* різні підходи до створення організаційного знання;

* основні етапи процесу УЗ, особливостей його практичної реалізації і пов'язаних з ним переваг;

* роль УЗ і інновацій у формуванні стійкої конкурентної переваги;

* основні методи, що застосовуються при формуванні процесів УЗ;

* види стратегій управління знаннями та методи Їх вибору;

* технології та інструменти впровадження УЗ в організації;

вміти:

* визначати складові системи управління знаннями організації;

* проводити аудит знань організації;

* виділяти ключові процеси УЗ і потоки знань в організації;

* планувати програму УЗ з урахуванням реальних можливостей і обмежень;

* обгрунтувати варіант стратегії управління знаннями організації ;

* обирати технологій та інструменти управління знаннями організації;

* формувати умови для здійснення управління знаннями організації;

* сформувати інтелектуальну команду для реалізації програми УЗ.

бути здатним:

- використовувати знання в здійсненні інновацій з властивим їм ризиком і невизначеністю;

- оцінювати і впроваджувати ініціативи в області УЗ;

- розробляти і реалізовувати програми УЗ і проводити відповідні організаційні зміни.

Навчальна дисципліна є вибірковою для підготовки спеціалістів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060101«Менеджмент організацій і адміністрування» і вивчається відповідно до навчального плану протягом одного семестру. Форма контролю — залік.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11