Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Менеджмент гетерогенних організацій *
Вступ

МЕНЕДЖМЕНТ ГЕТЕРОГЕННИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Кафедра Менеджменту

Автор курсу

Стадник Валентина Василівна
д.е.н.
професор

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1140.
Протокол № 7 від 23.03.2018
 

Мета викладання дисципліни. Вивчення дисципліни забезпечить оволодіння слухачами теорією та практикою ефективного управління функціонуванням і розвитком гетерогенної організації в умовах мінливості, складності й невизначеності середовища господарювання .

Завдання та предмет дисципліни.

Завдання вивчення дисципліни «Менеджмент гетерогенних організації» є формування у майбутніх фахівців сучасного системного мислення та комплексу спеціальних знань у галузі управління підсистемами гетерогенної організації на всіх стадіях її життєвого циклу у взаємозв'язку із зовнішнім середовищем. Результатом вивчення дисципліни є формування професійної компетентності фахівців щодо створення цілісної системи успішного управління сучасною організацією з урахуванням різних факторів її гетерогенності.

В результаті вивчення дисципліни студент мусить

знати:

- теоретико-методологічні основи управління гетерогенними організаціями;

- економічну сутність і характеристики гетерогенних організацій, їх роль у забезпеченні загального соціально-економічного розвитку

- складові зовнішнього та внутрішнього середовища гетерогенних організацій та їх взаємозалежність;

- способи узгодження пріоритетів та інтересів усіх учасників економічної діяльності;

- завдання і функції менеджменту різноманітності на етапах життєвого циклу організації;

- особливості мотиваційного механізму управління гетерогенною організацією;

- способи підвищення конкурентоспроможності гетерогенної організації;

- принципи й методи розвитку персоналу гетерогенної організації;

- особливості функціонування організації, що самонавчається;

вміти:

- аналізувати чинники та динаміку бізнес-середовища гетерогенної організації;

- приймати фахові рішення у процесі організаційного проектування;

- приймати рішення щодо формування конкурентних переваг організацій з урахуванням чинників їх гетерогенності

- обґрунтовувати вибір конкурентної стратегії гетерогенної організації для зміцнення її конкурентоспроможності

- координувати діяльність служб і підрозділів організації у функціональних сферах діяльності (управління фінансами, виробництвом, інноваціями, інвестиціями, персоналом, маркетингом тощо) з урахуванням взаємозалежності процесів, ресурсів і мотиваційних переваг;

застосовувати сучасні технології управління організаційними змінами і організаційною поведінкою персоналу гетерогенних організацій для недопущення організаційних криз.

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «МЕНЕДЖМЕНТ ГЕТЕРОГЕННИХ ОРГАНІЗАЦІЙ»!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11