Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Операційний менеджмент та оптимізація бізнес-процесів *
Вступ

ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

Кафедра Економіки, менеджменту та адміністрування

Автор курсу

Капінос Геннадій Іванович
кандидат економічних наук
доцент

Шелест Євгенія Олександрівна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1138.
Протокол № 7 від 23.03.2018
 

Кожне підприємство або організація виконує власні операційні функції, тобто здійснює діяльність з виробництва продукції чи надання послуг, які потребують суб’єкти зовнішнього середовища. Основою його діяльності є операційна система, яка вимагає відповідного управління, підготовки кваліфікованих фахівців – менеджерів, переважні компетенції яких ґрунтуються на аналітичному мисленні та здібностях, можливостях і вмінні сприймати й оцінювати переваги нових технологій, застосовувати широке коло знань у галузі аналізу, системотехніки, технології, організації виробництва, поведінкових та соціальних наук. Якщо операційна функція буде виконуватись не ефективно, тоді й все підприємство або організація в цілому не зможе досягти успіху.

Курс „Операційний менеджмент та оптимізація бізнес-процесів” являє собою наукову дисципліну, яка досліджує процеси та явища в розвитку виробництва та сервісу і вкрай необхідна для майбутніх фахівців – магістрів спеціальності "Бізнес-адміністрування". Предметом курсу виступають наукові методи управління операційними системами, які забезпечують досягнення оптимальних економічних результатів у процесі діяльності підприємства або організації.

Метою вивчення дисципліни „Операційний менеджмент та оптимізація бізнес-процесів” є засвоєння комплексу знань про виробництво та його організацію, операційні системи та особливості їх функціонування; формування у майбутніх фахівців умінь розробки операційної стратегії, створення, використання та оптимізації операційних систем, як основи забезпечення досягнення місії організації. На цій основі будуть сформовані спеціальні знання і практичні навички для прийняття ефективних управлінських рішень зі створення та оптимізації операційних систем в умовах ринкового середовища, самостійного виконання техніко-економічних розрахунків при виборі та обґрунтуванні операційних процесів, виборі ефективних варіантів функціонування операційних систем.

Основними завданнями дисципліни є: вивчення теоретичних і методичних основ, категорійного апарату операційного менеджменту; засвоєння основних рис, принципів і методів функціонування та оптимізації операційних систем різних видів на підприємствах; здобуття знань щодо розробки операційної стратегії підприємства; набуття вмінь обґрунтовувати рішення щодо створення операційної системи, підтримки належного режиму її поточного функціонування та подальшої оптимізації; ознайомлення з основними типами операційних процесів і методами їх організації у часі та просторі; вивчення основ менеджменту якості та забезпечення конкурентоспроможності продукції; здобуття знань щодо управління результативністю операційної діяльності, особливостей операційного менеджменту на підприємствах різних галузей.

В результаті отримання теоретичних знань з даної дисципліни буде сформовано низку спеціальних професійних компетенцій. Зокрема майбутні магістри спеціальності "Бізнес-адміністрування" будуть знати цілі, принципи, функції та методи операційного менеджменту; сутність та етапи розробки операційної стратегії, вміти її розробляти; особливості й властивості операційної системи підприємства, як об’єкту управління; основи його операційної діяльності, зокрема організації основних видів процесів, особливості організації виробничих процесів для різних типів виробництва; управління процесом проектування операційної системи; управління поточним функціонуванням та оптимізацією операційної системи; сутність проектного підходу до управління організацією; методи оцінки якості продукції, вітчизняні та міжнародні системи менеджменту якості; управління продуктивністю операційної діяльності на підприємстві або в організації.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на модулі, які складаються з тем, кожна з яких у свою чергу містить лекційний матеріал та список довідкової літератури. До складу модулів входять також тести для самоконтролю, вправи i контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом "Рекомендації студенту".

Навчальна дисципліна “Операційний менеджмент та оптимізація бізнес-процесів” базується на категоріях та поняттях таких курсів як “Основи економічної теорії”, “Основи менеджменту”, “Мікроекономіка”, “Економіка підприємства”, “Планування діяльності підприємства”, “Організація виробництва”, “Системи технологій”, “Інформатика та комп’ютерна техніка”, “Дослідження операцій” тощо.

Курс закладає підвалини для подальшого вивчення дисциплін, пов’язаних з галузевою специфікою спеціальності "Бізнес-адміністрування".

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни "Операційний менеджмент та оптимізація бізнес-процесів"!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11