Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Економіко-математичне моделювання бізнес-процесів *
Вступ

Економіко-математичне моделювання бізнес-процесів

Кафедра Автоматизованих систем і моделювання в економіці

Автори курсу

Григорук Павло Михайлович
д.е.н.
професор
завідувач кафедри

Овчиннікова Олена Русланівна
к.е.н.
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1094.
Протокол № 7 від 23.03.2018
 

Сучасні ринкові умови діяльності об’єктів бізнесу постійно породжують проблемні ситуації, пов’язані із зниженням їх прибутку, зменшенням ринкової частки продажів, збільшенням логістичних витрат, зменшенням конкурентоспроможності продукції тощо. Це вимагає невідкладного розв’язання завдань з усунення або зменшення впливу несприятливих чинників на економічну діяльність та бізнес адміністрування.

Оскільки практично неможливо локалізувати об’єкт дослідження – бізнес-процес, прямі експерименти над ним стають неможливими. Тому доводиться обмежуватись деяким замінником такого об’єкту, в ролі якого виступає модель. Вона являє собою умовний образ досліджуваного об’єкту, який відображає найбільш істотні з точки зору проблемної ситуації його елементи та властивості.

Стосовно дослідження економічних систем говорять про економіко-математичне моделювання. Під економіко-математичною моделлю розуміють опис економічного процесу або явища за допомогою одного або декількох пов’язаних математичних виразів, що імітують поведінку об’єкта моделювання в заданих або можливих умовах його реального існування.

До практичних завдань економіко-математичного моделювання відносять аналіз економічних об'єктів і процесів; економічне прогнозування та передбачення їх розвитку; вироблення управлінських рішень на всіх рівнях господарської ієрархії. Отже, його інструментарій є одним з найважливіших компонентів в людино-машинних системах планування і управління економічними системами.

Метою викладання дисципліни «Економіко-математичне моделювання бізнес-процесів» є формування системи знань з методології та інструментарію побудови і використання різних типів економіко-математичних моделей бізнес-процесів.

Завданням вивчення дисципліни є вивчення основних принципів та інструментарію постановки завдань, побудови економіко-математичних моделей, методів їх розв’язування та аналізу з метою практичного застосування при розв’язанні завдань економічного змісту при розробці та управлінні бізнес-процесами.

Предметом дисципліни є методологія та інструментарій побудови та розв’язування детермінованих оптимізаційних завдань, побудови економетричних моделей.

Виходячи із програми курсу та кваліфікаційних характеристик магістрів, в результаті вивчення курсу студент повинен

знати:

· класифікацію моделей математичного програмування та сферу їх застосування стосовно бізнес-процесів;

· елементи постановки задачі математичного програмування.

· основні математичні методи розв’язку задач лінійного програмування, сферу їх застосування, переваги та недоліки;

· основні математичні методи розв’язку задач нелінійного програмування, сферу застосування, переваги та недоліки;

· математичний апарат та методи побудови економетричних моделей бізнес-процесів;

· методикою розрахунку параметрів моделей на персональних ЕОМ з використанням пакетів прикладних програм;

вміти:

· формулювати математичну оптимізаційну модель, що відповідає економічній задачі побудові та управлінню бізнес-процесів;

· обирати й застосовувати найбільш ефективні методи розв’язку задачі математичного програмування;

· давати економічну інтерпретацію отриманому розв’язку та рекомендації щодо його практичного застосування в управлінні бузнес-процесами:

· враховувати можливості зміни параметрів моделі, що відповідають зміні характеристик реальної економічної системи та прогнозувати оптимальний розв’язок у динаміці;

· розраховувати параметри економетричних моделей;

· вибирати найкращі варіанти рішення економетричних моделей процесів розробки та управлінні бізнес-процесами;

· здійснювати економічну інтерпретацію результатів побудови та використання моделі бізнес-процесів;

· використовувати прикладні програми і ЕОМ при моделюванні і розрахунку параметрів економетричних моделей бізнес-процесів;

мати уявлення про:

· структуру математичної оптимізаційної моделі, її зв’язок з реальною економічною системою;

· аналіз чутливості оптимізаційних моделей до зовнішніх збурень;

· зв’язок між графічним та алгебраїчними методами розв’язку задач оптимізації;

· типи економетричних залежностей бізнес-процесів;

· застосування економетричних моделей до аналізу реальних соціально-економічних систем, обчислення прогнозних значень за ними.

Представлений дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми. Зміст теми складають:

· стислі теоретичні відомості, достатні для успішного опанування курсу, виконання контрольної роботи та проходження тестування;

· приклади розв’язання завдань;

· питання для самоконтролю.

Перед початком вивчення тем дисципліни студенту доцільно ознайомитися з розділом "Рекомендації студенту".

Матеріал курсу читається для студентів, що навчаються на освітньому рівні «магістр» і може бути використаний при вивченні фахових дисциплін економічного спрямування, у курсовому проектуванні та при виконанні розрахункової частини дипломного проектування.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11