Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Історія комерційноі діяльності *
Вступ

ІСТОРІЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кафедра Маркетингу і торговельного підприємництва

Автор курсу

Бичікова Лілія Анатоліївна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1264.
Протокол № 10 від 24.06.2019
 

З переходом до ринку все більшого значення набуває комерційна діяльність торговельного підприємства. Вона є неодмінною умовою його ефективної діяльності і розвитку. Комерційна діяльність являє собою частину підприємницької діяльності на товарному ринку і відрізняється від неї за великим рахунком лише тим, що не охоплює сам процес виготовлення товару чи надання послуги. У широкому змісті будь-яка організація, що пропонує на ринку продукти праці своїх працівників, а, виходить, що бере участь у процесі обміну, може бути віднесена до категорії суб'єктів продажу.

На ринку праці зростає попит на таких спеціалістів, як комерсант, менеджер, маркетолог, аудитор та інших фахівців, які володіють глибокими теоретичними знаннями у сфері комерційної діяльності та практичними навичками роботи.

Навчальна дисципліна «Історія комерційної діяльності» є однією з основних дисциплін для підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів у галузі економіки, фінансів і бізнесу. Вона вивчає сутність, об'єктивні закономірності, принципи й методи комерційної діяльності підприємств в умовах ринкової економіки.

Основна мета вивчення цієї дисципліни - опанування студентами базових знань про засади та складові комерційної діяльності підприємств.

Предметом курсу є вивчення комерційних процесів, закономірностей та засад організації комерційної діяльності. Викладання цього курсу передбачає наявність у студентів базових знань у сфері економіки, маркетингу й фінансів.

Об'єктом вивчення дисципліни є торговельні, збутові, маркетингові та інші посередницькі організації, які займаються комерційною діяльністю при просуванні товарів від виробника до споживача.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Історія комерційної діяльності» студент повинен знати: сутність, зміст і завдання комерційної діяльності; етапи організації та здійснення комерційної роботи підприємств оптової й роздрібної торгівлі; методи дослідження ринку товарів і послуг та визначальні засади формування попиту на продукцію, роботи й послуги; основні напрями розвитку і вдосконалення комерційної діяльності.

Для успішної діяльності у сфері комерції майбутній фахівець повинен оволодіти такими практичними навичками: вміння аналізувати результати комерційної діяльності та розробляти заходи для підвищення її ефективності; організовувати комерційну роботу з продажу товарів і послуг; укладати договори на купівлю-продаж продукції та надання послуг; визначати ціни на закупівлю і продаж продукції та на послуги комерційних підприємств.

Однією з умов досягнення успіху в комерційній діяльності є отримання необхідних знань про організацію, принципи, форми й методи такої роботи, оцінку її результатів. Проте відсутність вітчизняних навчальних посібників, упорядкованих відповідно до сучасних програм підготовки маркетологів, значно утруднює процес навчання майбутніх фахівців цього напряму.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю, контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом “Рекомендації студенту”.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11