Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Бізнес-культура в маркетингових структурах *
Вступ

Бізнес-культура в маркетингових структурах

Кафедра Маркетингу

Автори курсу

Ковальчук С.В.
доктор економічних наук
професор

Забурмеха Є.М.
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1265.
Протокол № 10 від 24.06.2019
 

Навчальна дисципліна «Бізнес-культура в маркетингових структурах» буде корисна майбутнім маркетологам, менеджерам, економістам, фінансистам, а також тим, хто збирається займатися підприємництвом та мати власний бізнес.

Успішність діяльності сучасного фахівця-економіста, менеджера, їх професійна самореалізація значною мірою обумовлюються не тільки володінням специфічними знаннями й економічним інструментарієм, а й спроможністю до розуміння поведінки людей, їх цінностей та особливостей, що надають змогу здійснювати ефективні ділові комунікації та формувати якісні ділові відносини. Отже, для підвищення професійної майстерності і розвитку умінь цілеспрямованого формування та впливу на соціально-економічні процеси, від сучасного фахівця реальність вимагає володіння загальноетичними нормами, комплексного бачення всього спектру соціально-економічних відносин, відповідної підготовки у сфері бізнес-культури, міжкультурної підготовки, формування комплексу особистісних якостей, володіння методами і технологіями організації ефективної ділової взаємодії.

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

? визначати вплив етичних регуляторів на поведінку суб’єктів бізнесу;

? аналізувати та вирішувати етичні проблеми в сфері бізнесу;

? здійснювати оцінку та цілеспрямоване використання індивідуальних психологічних особливостей у підприємницькій діяльності;

? забезпечувати результативність інноваційних процесів та створювати умови для розкриття творчого потенціалу;

? мінімізувати ризик при прийнятті підприємницьких рішень та визначати спроби маніпуляції та обману за вербальними й невербальними ознаками;

? визначати організаційні заходи щодо формування та підвищення ефективності організаційної культури;

? адаптувати власну модель поведінки до умов соціокультурного середовища;

? визначати контекстуальні особливості спілкування та застосовувати відповідні ним комунікативні засоби.

Мета та основні задачі дисципліни:

Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування системи знань і практичних умінь з професійної та ділової етики, удосконалення та розвиток умінь ефективної самоорганізації і здійснення ділової взаємодії у підприємницькій діяльності.

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

? вивчення сутності, основних понять і категорій, ділової етики та бізнес-культури підприємницької діяльності;

? засвоєння правил, принципів, оволодіння прийомами та методами організації ефективної ділової взаємодії;

? оволодіння прийомами та методами формування бізнес-культури підприємства;

? удосконалення вмінь та навичок розв’язання етичних проблем у сфері підприємництва та бізнесу.

Компетентність, що забезпечує:

Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатності до обрання етичних форм поведінки в процесі здійснення ефективної ділової взаємодії.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11