Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Планування маркетингової діяльності підприємств *
Вступ

Планування маркетингової діяльності підприємств

Автор курсу

Лісовський Ігор Вікторович
кандидат економічних наук
cтарший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1168.
Протокол № 7 від 23.03.2018
 

Призначенням вивчення дисципліни за спеціалізацією «Маркетинг» є формування системи теоретичних знань і практичних навичок щодо орієнтованого на ринок планування маркетингової діяльності підприємств.

Загальна мета профільної підготовки конкретизована в таких складових програми «Планування маркетингової діяльності підприємств», як:

* визначення предмету дисципліни, змісту поняття «Планування маркетингової діяльності підприємств», завдань планування маркетингової діяльності підприємств;

* розкриття змісту етапів процесу планування маркетингової діяльності підприємств;

* оволодіння навичками з використання інструментарію планування маркетингової діяльності підприємств, тобто розробки та реалізації планів товарної, цінової, комунікативної політики, а також політики розподілу.

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен оволодіти такими компетенціями:

1. Знання:

Областю професійної діяльності маркетолога є практична та аналітична діяльність в сфері планування маркетингової діяльності підприємств в сучасних умовах, підґрунтям якої є оволодіння знаннями щодо:

основних концепцій планування маркетингової діяльності підприємств;

особливостей діяльності підприємств в умовах глобалізації та високої конкуренції та факторів макромаркетингового середовища, які впливають на діяльність підприємства;

етапів стратегічного та тактичного планування маркетингової діяльності на підприємстві та видів маркетингових стратегій;

основних принципів та підходів до побудови організаційної структури планування маркетингової діяльності підприємств, розподілу функціональних обов’язків та міжфункціональної координації діяльності підрозділів підприємства;

видів контролю маркетингової діяльності, показників ефективності використання маркетингових інструментів.

2. Уміння:

Слухач після вивчення курсу «Планування маркетингової діяльності підприємств» має бути підготовленим до вирішення таких професійних завдань, як:

Планування маркетингової діяльності підприємства:

1) складати план стратегії розвитку підприємства;

2) складати стратегічний та тактичний план маркетингу;

3) планувати виведення на ринок нової продукції;

4) планувати бюджет маркетингових заходів;

5) планувати товарну політику підприємства;

6) планувати цінову політику підприємства;

7) планувати політику комунікацій;

8) планувати політику розподілу продукції.

Організація реалізації маркетингових заходів:

1) будувати організаційну структуру маркетингової служби на підприємстві;

2) ефективно розподіляти функції в межах маркетингової служби підприємства;

3) створювати маркетингову інформаційну систему підприємства;

4) організовувати проведення маркетингових досліджень;

5) розробляти ефективну систему мотивації персоналу маркетингової служби.

Контроль за реалізацію комплексу маркетингових заходів на підприємстві:

1) визначати планові показники, що підлягають контролю, на основі стратегії та тактики маркетингової діяльності підприємств;

2) планувати коригуючі заходи на основі аналізу фактичних результатів маркетингової діяльності;

3) організувати та здійснювати внутрішній і зовнішній аудит виконання планів і результатів маркетингової діяльності.

Інформаційно-аналітична діяльність:

1) проводити систематичний аналіз внутрішнього середовища підприємства, оцінювати його конкурентоспроможність;

2) проводити аналіз факторів зовнішнього середовища, що суттєво впливають на результати його діяльності;

3) проводити портфельний аналіз видів діяльності підприємства;

4) проводити дослідження ринків збуту продукції підприємства;

5) здійснювати сегментацію ринку та обирати цільові сегменти;

6) проводити аналіз результатів маркетингової діяльності підприємства.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11