Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Економіко-математичне моделювання в бізнесі *
Вступ

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В БІЗНЕСІ

Кафедра Економіки, менеджменту та адміністрування

Автор курсу

Остапчук Ольга Василівна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1284.
Протокол № 8 від 18.06.2020р.
 

Дисципліна «Економіко-математичне моделювання в бізнесі» передбачає професійну та практичну підготовку бакалаврів і покликана сформувати уміння щодо побудови та застосування економіко-математичних моделей при розв’язанні оптимізаційних завдань економічного спрямування, навичок практичного застосування засобів комп’ютерної техніки та програмного забезпечення

Дисципліна передбачає оволодіння теорією, методикою та інструментарієм побудови і розв’язування детермінованих оптимізаційних завдань з використанням відповідних моделей.

Метою викладання дисципліни є формування у студентів спеціальності «Менеджмент» теоретичних і практичних знань щодо дослідження та моделювання економічних систем, отримання практичних навиків побудови оптимізаційних моделей і методів їх розв’язування; уміння надавати економічну інтерпретацію отриманого розв’язку та рекомендації щодо його практичного застосування.

Предметом вивчення є застосування економіко-математичних моделей для розв’язування прикладних економічних задач.

Завданням дисципліни є формування у студентів уміння надавати економічну інтерпретацію отриманого розв’язку та рекомендації щодо його практичного застосування, отримання практичних навиків побудови оптимізаційних моделей і методів їх розв’язування.

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: називати концептуальні засади, принципи і підходи до побудови економіко-математичних моделей; визначати особливості побудови оптимізаційних економіко-математичних моделей, економетричних моделей економічних процесів і явищ, моделей економічного прогнозування, моделей прийняття рішень в умовах невизначеності та визначати особливості застосування імітаційного моделювання; пояснювати можливості застосування математичних методів в економіці; пояснювати можливості застосування математичних методів в економіці; використовувати економіко-математичні моделі для розв’язування прикладних економічних задач; порівнювати особливості побудови оптимізаційних, економетричних, імітаційних моделей; розробляти ефективні управлінські рішення на основі побудованих економіко-математичних моделях із застосуванням інформаційних технологій.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11