Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Організація туристичної діяльності *
Вступ

Організація туристичної діяльності

Кафедра Менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи

Автор курсу

Гризовська Лілія Олександрівна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1263.
Протокол № 10 від 24.06.2019
 

У сучасних умовах для розвитку економіки України важливе значення має посилення ролі невиробничої сфери. Одним з таких напрямків, що сприяє зміцненню економічного потенціалу держави, є туристсько-готельний бізнес. Туризм забезпечує значний внесок в економіку країни, сприяє створенню нових робочих місць, задовольняє культурно-пізнавальні, оздоровчі та інші потреби населення, прискорює інтеграційні процеси в соціально-економічній сфері життя. Однак ефективний розвиток туристської діяльності неможливий без залучення до неї висококваліфікованих фахівців, які володіють необхідним багажем знань у цій сфері, на основі яких можна приймати професійні рішення

Дисципліна “Організація туристичної діяльності“ є базовою при підготовці спеціалістів економіко-управлінського профілю для туристичної індустрії.

Метою вивчення дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями і формування практичних навичок, створення, організації та діяльності туристичного підприємства.

Предметом дисципліни є процеси управління діяльністю туристичних організацій з використанням маркетингових технологій для формування туристичних продуктів і стимулювання їх збуту.

Необхідною умовою успішного засвоєння навчального матеріалу дисципліни є самостійна робота студентів з навчальною літературою з питань організації туристичної діяльності, нормативних документів з питань державного регулювання туристської діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Організація туристичної діяльності» є - вивчити теоретичні основи  формування та функціонування туристичних комплексів; з’ясувати  особливості формування туристичного продукту та чинники, що впливають на його вибір споживачами; проаналізувати методи обґрунтування рішень у сфері формування і реалізації туристичних продуктів; вивчити функції, принципи й методи менеджменту та особливості їх реалізації в туристичних організаціях; з’ясувати сутність і завдання маркетингових комунікацій у сфері туризму та науково-методичні основи оцінювання ефективності діяльності туристичних організацій.

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: будувати схему управлінського процесу; формувати структуру управління туристичною організацією з урахуванням її типу, масштабів діяльності, а також специфіки поведінки на ринку; формулювати місію, визначити цілі у розрізі ієрархії управління та функціональних сфер діяльності туристичної організації; використовувати маркетингові інструменти для дослідження ринку туристичних продуктів; приймати своєчасні та ефективні рішення у кожному бізнес-контексті туристичної фірми; вміти побудувати ефективну систему маркетингових комунікацій; створити умови для ефективної і плідної співпраці трудового колективу.

Бажаємо успiху у вивченнi дисципліни!!!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11