Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Стратегічне управління інноваційним розвитком *
Вступ

Стратегічне управління інноваційним розвитком

Кафедра Менеджменту

Автори курсу

Стадник Валентина Василівна
доктор економічних наук
професор

Степанюк Наталія Степанівна
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1250.
Протокол № 10 від 24.06.2019
 

Оволодіння новітніми теоретичними знаннями з питань стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства та набуття практичних вмінь і навичок щодо розробки та реалізації стратегій в швидко змінному середовищі, розвитку інноваційного потенціалу підприємства.

Предметом дисципліни є система та процес стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства. Оволодіння методологією стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства дасть змогу майбутнім фахівцям формувати стратегію такого розвитку і контролювати процес її реалізації, забезпечить отримання необхідних компетенцій для раціонального вибору ними стратегічних цілей підприємства, реалізація яких поліпшувала б його конкурентні позиції, зміцнювала здатність кількісно зростати і розширювати свою присутність на ринку товарів і послуг.

Програма вивчення дисципліни складена відповідно до її місця у структурно-логічній схемі, передбаченої освітньо-професійною програмою магістра зі спеціальності «Управління інноваційною діяльністю» і охоплює всі змістові модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин, передбачених стандартом. В результаті вивчення дисципліни «Стратегічне управління інноваційним розвитком» студент повинен:

знати:

- теоретико-методологічні основи процесу стратегічного управління інноваційним розвитком підприємств;

- природу, джерела та рушійні сили інноваційного розвитку підприємств;

- мотиваційні основи управління інноваційним розвитком підприємств;

вміти:

- приймати фахові рішення у процесі проектування і вдосконалення організаційно-економічних форм здійснення інноваційної діяльності;

- аналізувати чинники та динаміку бізнес-середовища підприємства для виявлення нових ринкових можливостей;

- розробляти стратегію інноваційного розвитку підприємства та забезпечувати її реалізацію;

- формувати систему збалансованих показників управління інноваційним розвитком підприємства;

- застосовувати сучасні технології управління для формування інноваційної організаційної культури на підприємстві;

- оцінювати ефективність реалізації стратегії розвитку підприємств.

Вивчаючи дисципліну, крім лекційного матеріалу, студенти повинні користуватись додатковою спеціальною літературою, рекомендованою програмою курсу. По закінченні вивчення дисципліни студенти складають іспит.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11