Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Інвестування *
Вступ

ІНВЕСТУВАННЯ

Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування

Автор курсу

Доценко Інна Олексіївна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1236.
Протокол № 10 від 24.06.2019
 

Розвиток інвестиційної діяльності, спрямований на створення привабливого інвестиційного середовища та суттєвого нарощування обсягів інвестицій є актуальним завданням на сьогодні. У зв’язку з цим, інвестиційна діяльність суб’єктів господарювання вимагає глибоких знань теорії та практики прийняття рішень у сфері інвестиційної стратегії, інвестиційного проектування, виборі напрямів та форм інвестування; оцінки економічної ефективності інвестицій. Інвестиції є основою розвитку підприємства, окремих галузей та економіки країни в цілому. Від уміння інвестувати залежить розквіт чи занепад власного виробництва, можливості вирішення соціальних й економічних проблем, сучасний рівень і потенційний динамізм фізичного, фінансового та людського капіталів. Без надійних основ інвестиційної діяльності, якими б професійно володіли спеціалісти відповідного профілю, важко сподіватися на сталий розвиток вітчизняного виробництва, науково – технічний і соціальний прогрес, а з ними і на належне місце у світовому господарстві.

Метою дисципліни «Інвестування» є: формування у студентів теоретичних знань та практичних вмінь у галузі ефективного вкладення грошових коштів у різні об’єкти інвестування, формування теоретичної та методологічної бази, необхідної для вільного володіння практикою використання інвестиційних інструментів виробити вміння оцінювати й аналізувати інвестиційну політику, що реалізується в країні, оцінювати інвестиційні портфелі та інвестиційні проекти.

Об’єкт дисципліни «Інвестування» ? інвестиційна діяльність держави, суб’єктів підприємницької діяльності та населення.

Предмет дисципліни ? теоретико- методологічні та методичні основи інвестиційної діяльності держави, суб’єктів підприємницької діяльності та населення.

Завдання: вивчення сутності, видів та функцій інвестицій, вивчення економічного змісту та порядку визначення показників оцінки доцільності реалізації інвестиційних проектів, вивчення етапів формування інвестиційних портфелів різної структури, вивчення взаємодії суб’єктів інвестиційної діяльності на інвестиційному рину, визначення ролі держави в організацій інвестиційної діяльності та розвитку інвестиційної активності суб’єктів інвестиційної діяльності та ін.

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: оволодіти низкою теоретичних знань та практичних навичок щодо базових аспектів організації та реалізації інвестиційної діяльності, що створить передумови для об’єктивного оцінювання економічних процесів; розуміти сутність та аналіз тенденцій розвитку фінансових відносин у сфері інвестування; знати сутність інвестиційного процесу та класифікацію інвестицій, сутність та основні характеристики інвестиційних проектів, методи оцінки ефективності інвестицій, порядок залучення іноземних інвестицій в економіку країни; вміти оцінювати ефективність здійснення фінансових інвестицій, визначати потребу в окремих видах інвестиційних ресурсів та їх обсяг, оцінювати ефективність здійснення реальних інвестицій за різними методами.

Представлений дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми. Зміст теми складають:

– стислі теоретичні відомості, достатні для успішного опанування курсу, виконання контрольної роботи та проходження тестування;

– питання для самоконтролю.

Перед початком вивчення тем дисципліни студенту доцільно ознайомитися з розділом «Рекомендації студенту».

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «ІНВЕСТУВАННЯ»

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11