Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Етика публічної сфери *
Вступ

ЕТИКА ПУБЛІЧНОЇ СФЕРИ

Кафедра Економіки, менеджменту та адміністрування

Автор курсу

Остапчук Ольга Василівна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1283.
Протокол № 8 від 18.06.2020р.
 

У сучасному діловому світі широкі знання у певній сфері діяльності не завжди достатні для досягнення успіху. Надзвичайно важливими є також вміння співпрацювати з іншими, демонструючи при цьому хороші манери та здатність створювати робочу обстановку, у якій кожен почуває себе комфортно, а отже, має можливість максимально сконцентруватися на справі. Особливо актуальним є виховання професійної етики у майбутніх фахівців сфери публічного управління та адміністрування, оскільки від ціннісних основ державно-управлінської діяльності, етичної обґрунтованості прийняття управлінських рішень, моральних якостей державних службовців, рівня їх етичної культури залежить ступінь довіри до владних структур, націленість діяльності органів публічної сфери на побудову демократичної держави, реалізацію принципів гуманізму, соціальної справедливості, прозорості, дотримання прав людини. Етика у публічній службі також має вагому антикорупційну спрямованість.

Отже, метою викладання дисципліни «Етика публічної сфери» є формування у студентів розуміння системи цінностей, поглядів, норм поведінки ділових людей, представників публічної служби; формування розвинутої культури управління; ознайомлення із сучасними вимогами бізнес-етикету, зовнішнього вигляду ділової людини; розвитку культури ділового спілкування, накопичення комунікативного досвіду, що сприяє розвитку креативних здібностей студентів, засвоєння студентами основних теоретичних положень та вироблення необхідних практичних навичок, що дозволяють підвищити їх ефективність в управлінській діяльності. Отримані знання сприятимуть становленню професійних, високоефективних, стабільних і авторитетних владних інститутів, діяльність яких базуватиметься на чітких моральних та професійно-етичних принципах і нормах.

Предмет дисципліни. Предметом вивчення дисципліни «Етика публічної сфери» є правила поведінки ділової людини, культура спілкування менеджерів з співробітниками, діловими партнерами, споживачами; культура зовнішнього вигляду.

Завдання дисципліни. Надати студентам знання і практичні навички з норм поведінки ділових людей, формування розвинутої культури працівника державної служби, сучасних вимог ділового етикету, ділового одягу, розвитку культури ділового спілкування при виконанні службових обов’язків.

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: знати норми та правила професійного спілкування, стандарти професійної етики державних службовців, дотримуватись службового етикету; виявляти повагу до прав і свобод громадян; уміти організовувати і проводити індивідуальну бесіду, ділову телефонну розмову, ділові зустрічі; використовувати ділове листування при виконанні службових обов’язків; організовувати та брати участь у колективному обговоренні ділових проблем; ефективно використовувати невербальні засоби спілкування; попереджувати та ліквідовувати конфліктні ситуації в організації; володіти офіційно-діловим, науковим стилем, що забезпечить професійне спілкування на належному рівні.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11