Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Корпоративний PR *
Вступ

Корпоративний PR

Кафедра Управління персоналом і економіки праці

Автор курсу

Волянська-Савчук Леся Вікторівна
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1310.
Протокол № 2 від 22.10.2020
 

Мета викладання дисципліни«Корпоративний PR» - надання майбутнім фахівцям ґрунтовних знань та вмінь щодо теоретичних та прикладних аспектів технологій корпоративних зв’язків з громадськістю та специфікою комунікативної взаємодії бізнес-структур із стейкхолдерами. Опанування предметом є оволодіння студентами системою теоретичних основ технологій корпоративних зв’язків, для того, щоб навчитись керувати діями різних груп, пов’язаних з організацією, таким чином, щоб ці групи забезпечували доступ до бажаних ресурсів і позитивно впливали на прибуток, діяльність підприємства й, навпаки, обмежували доступ до ресурсів і впливали на діяльність конкурента.

Запропонований Вашій увазі дистанційний курс «Корпоративний PR» має своїм завданням навчання студентів методології наукових досліджень, які включають:

- теоретичні та прикладні аспекти внутрішніх комунікацій організації;

- системний характер та структуру корпоративних комунікацій;

- специфіку pr-супроводження ксв-проектів організації;

- зарубіжний та вітчизняний досвід використання комунікативних технологій у практичній pr-діяльності.

Предметом курсу є системний підхід до технологій внутрішніх корпоративних комунікацій та pr-супроводження реалізації проектів корпоративної соціальної відповідальності.

В результаті вивчення дисципліни «Корпоративний PR» студент повинен:

знати: специфіку внутрішніх корпоративних комунікацій і паблік рілейшз; практику застосування внутрішніх комунікацій; особливості забезпечення корпоративних комунікацій і внутрішньої діяльності конкретних організацій; значення корпоративної культури та ідентичності як чинників внутрішніх корпоративних комунікацій; концепції управління корпоративноюю соціальною відповідальністю з позиції стейкхолдерів, етапи аналізу стекхолдерів, типології стейкхолдерів; практики спонсорства і благодійницької діяльності як складової PR-стратегії в Україні і інших країнах світу; поняття і принципи соціально відповідального інвестування;

вміти:проектувати дослідження у сфері внутрішніх корпоративних комунікацій (розробляти стратегію та проводити дослідження з проблем внутрішніх зв’язків з громадськістю); систематизувати, аналізувати та узагальнювати інформаційний матеріал, пов’язаний з корпоративними комунікаціями; формувати оптимальні моделі комунікаційної взаємодії з визначеними цільовими аудиторіями; визначати оптимальні комунікативні канали та інструменти поширення інформації, пов’язаної з реалізацією проектів організації; готувати та поширювати матеріали в рамках реалізації стратегії корпоративних комунікацій; застосовувати методи аналізу ефективності та інтерпретації корпоративних комунікацій.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких у свою чергу містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю і контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом «Рекомендації студенту».

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ

«КОРПОРАТИВНИЙ PR»!!!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11