Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Стратегічний розвиток інститутів фінансового ринку *
Вступ

Cтратегічний розвиток інститутів фінансового ринку

Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування

Автори курсу

Хрущ Ніла Анатоліївна
доктор економічних наук
професор
завідувач кафедри

Доценко Інна Олексіївна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1307.
Протокол № 2 від 22.10.2020
 

Сучасний менеджмент характеризується прийняттям управлінських рішень в умовах нестабільного, навіть агресивного зовнішнього середовища. Успішна діяльність інститутів фінансового ринку в умовах конкуренції все більш залежить від стратегічних дій, які будуть обрані керівництвом.

Сьогодні інститутам фінансового ринку (підприємствам, банкам, страховим організаціям) України необхідно сформувати таку стратегію розвитку, яка б дозволила підтримувати стійкі конкурентні переваги у довгостроковому періоді. Це висуває нові нетрадиційні вимоги до якостей управлінців усіх рівнів, націлює на формування особистості з креативним типом мислення, ініціативою, самостійністю і оригінальністю у прийнятті рішень. Такі якості фахівця формує нормативна дисципліна «Cтратегічний розвиток інститутів фінансового ринку».

Навчальний курс орієнтує студентів на практичну діяльність у сфері управління, що повинне сприяти формуванню фахівців, здатних приймати вірні стратегічні рішення, що є запорукою формування конкурентоспроможних інститутів фінансового ринку.

Метою дисципліни «Cтратегічний розвиток інститутів фінансового ринку» є вивчення студентами основних концепцій стратегічного управління, придбання ними практичних навиків стратегічного аналізу, які можуть бути використанні в послідуючій роботі.

Основними задачами, що вирішуються у процесі вивчення дисципліни є: закріплення теоретичних знань по курсу «Cтратегічний розвиток інститутів фінансового ринку»; освоєння прийомів оцінки внутрішнього стану суб’єктів фінансового ринку; придбання практичних навиків з визначення конкурентного положення інститутів фінансового ринку і передбачення можливості негативних змін в зовнішньому середовищі; отримання необхідних знань для того, щоб розробляти заходи по стабілізації і поліпшенню конкурентних позицій організацій; оволодіння навиками зі структуризації цілей і визначення стратегії досягнення поставленої мети.

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: використовувати фундаментальні закономірності розвитку інститутів фінансового ринку у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності; знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи та страхування; здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності; відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань у сфері фінансів, банківської справи та страхування; доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях; вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи та страхування та управляти ними; застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування; застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та страхового менеджменту для прийняття управлінських рішень; обґрунтувати вибір варіантів стратегічних управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів; розробляти та реалізовувати домінанти стратегій розвитку інститутів фінансового ринку.

Представлений дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми. Зміст теми складають:

– стислі теоретичні відомості, достатні для успішного опанування курсу, виконання комплексної курсової роботи та проходження тестування;

– питання для самоконтролю.

Перед початком вивчення тем дисципліни студенту доцільно и рекомендуємо ознайомитися з розділом «Рекомендації студенту».

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК ІНСТИТУТІВ ФІНАНСОВОГО РИНКУ»

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11