Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Стратегічний розвиток та управління змінами *
Вступ

Стратегічний розвиток та управління змінами

Кафедра Менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи

Автори курсу

Сокирник Ірина Володимирівна
кандидат економічних наук
доцент

Степанюк Наталія Степанівна

старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1302.
Протокол № 2 від 22.10.2020
 

Ключова передумова успішного розвитку організації в умовах швидких змін та високого рівня нестабільності середовища полягає в наявності стратегії та системи змін для її реалізації. Вибір стратегії та управління її реалізацією є складовими стратегічного розвитку, а здатність генерувати, розробляти і впроваджувати необхідні зміни є найважливішим фактором підвищення ефективності діяльності організацій.

Предмет дисципліни: наукові концепції, відповідні підходи та інструментарій щодо розробки стратегії розвитку організації та управління змінами в процесі її реалізації. Мета вивчення дисципліни – формування сучасного системного мислення та комплексу спеціальних знань, практичних вмінь і навичок у галузі організації управління змінами в процесі стратегічного розвитку.

Основними завданнями дисципліни «Стратегічний розвиток та управління змінами» є формування у студентів системи теоретичних знань і практичних навичок щодо визначення сутності змін, їх необхідності, складових процесу управління змінами, методів впровадження змін в контексті стратегії розвитку організації.

Компетенції, які формуються у процесі засвоєння дисципліни:

* Здатність генерувати нові ідеї (креативність)

* Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу

* Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі відповідно до визначених цілей та міжнародних стандартів

* Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани

* Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію

* Здатність до управління організацією та її розвитком

* Здатність застосовувати методи і методики аналітичного забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії розвитку організацій в умовах невизначеності та ризику

Даний дистанційний курс складений у вигляді розгорнутої структури текстових документів. Кожний документ включає теми, що містять лекційний матеріал, тести для самоконтролю, завдання і контрольні запитання.

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни “Стратегічний розвиток та управління змінами”.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11