Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Організація та проектування операційних систем *
Вступ

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Кафедра Економіки, менеджменту та адміністрування

Автор курсу

Капінос Геннадій Іванович
к.е.н.
доцент
p_kapinos@khnu.km.ua

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1288.
Протокол № 8 від 18.06.2020р.
 

В сучасних умовах операційний менеджер повинен досконало володіти основами економіки, організації виробництва, операційного менеджменту для того, щоб ухвалювати відповідні управлінські рішення та ефективно управляти операційними системами господарюючих суб’єктів.

Операційні системи є основою будь-якого виробничого або обслуговуючого підприємства, і якщо операційна функція буде виконуватись неефективно, тоді вся організація в цілому не зможе досягнути успіху. У дисципліні „Організація та проектування операційних систем” розглядаються процеси і явища в розвитку виробничих та операційних систем, які вкрай необхідна для майбутніх менеджерів.

Об’єктом вивчення даної дисципліни є процеси проектування та організації діяльності операційних та виробничих систем, їх функціонування.

Предметом вивчення даного курсу є виробничі відносини, які складаються в конкретних сферах господарської діяльності при функціонуванні та проектуванні операційних систем.

Метою вивчення дисципліни „Організація та проектування операційних систем” є засвоєння комплексу знань про виробничі та операційні системи на підприємствах, в організаціях; їх ефективне функціонування, проектування; організацію виробничого процесу на підприємстві; створення та використання галузевих операційних систем як основи забезпечення досягнення місії організації. На цій основі будуть сформовані відповідні компетенції, здобуті спеціальні знання та практичні навички для ухвалення ефективних управлінських рішень зі створення, функціонування та реорганізації операційних і виробничих систем в умовах ринкового середовища, самостійного виконання техніко-економічних розрахунків при обґрунтуванні виробничих процесів, виборі ефективних варіантів їх функціонування й трансформування.

Основні завдання дисципліни „Організація та проектування операційних систем”:

– усвідомлення того, що операційна система є однією з найважливіших складових будь-якої організації, а спеціалісту в галузі управління потрібні ґрунтовні знання основ та категорійного апарату організації та проектування операційних систем;

– вивчення теоретичних, методичних основ дисципліни „Організація та проектування операційних систем”;

– набуття вмінь щодо обґрунтовування рішення стосовно створення операційної системи, підтримки належного режиму її поточного функціонування;

– засвоєння основних рис, принципів та методів раціонального організування, планування, контролювання за функціонуванням операційних систем різних видів на підприємствах, в організаціях;

– забезпечення якості результатів операційної діяльності організації;

– отримання знань щодо особливостей організації та проектування операційних систем на підприємствах різних галузей.

– ознайомлення з основними типами виробничих процесів та методами їх організації у часі та просторі;

– вивчення основ менеджменту якості продукції та забезпечення її конкурентоспроможності;

– проведення розрахунків економічної ефективності виробництва та виробничих систем та її підвищення за рахунок вибору раціональних варіантів організаційних рішень.

Наприкінці вивчення дисципліни „Організація та проектування операційних систем” магістру з менеджменту необхідно знати наступне:

– цілі, принципи, методи організації діяльності операційної системи підприємства або організації;

– сутність та етапи проектування операційної системи;

– особливості та властивості операційної системи організації, як об’єкту управління;

– основи операційної діяльності підприємства, зокрема організації основних видів процесів, особливості організації виробничих процесів для різних типів виробництва, в тому числі для потокового, автоматизованого та гнучкого виробництва;

– управління процесом проектування операційної системи;

– управління поточним функціонуванням операційної системи;

– сутність проектного підходу до управління організацією або підприємством;

– методи оцінки якості продукції, вітчизняні та міжнародні системи менеджменту якості.

Магістру з менеджменту необхідно вміти: організувати роботу виробничого підрозділу, яким він керує; планувати та оцінювати результати діяльності операційної системи підприємства, її окремих складових; організувати свою працю та трудовий процес підлеглих, складати планові завдання; займатись проектуванням операційної системи підприємства та вдосконаленням існуючих виробничих процесів; аналізувати результати своєї праці і діяльності колективу, яким він керує; прогнозувати економічні показники на стадіях проектування, тобто конструкторській та технологічній підготовці виробництва; застосовувати в практичній діяльності організаційні фактори зростання ефективності виробництва і методи активізації людського фактору.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11