Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Менеджмент якості в бізнес-структурах *
Вступ

МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ В БІЗНЕС-СТРУКТУРАХ

Кафедра Економіки, менеджменту та адміністрування

Автор курсу

Капінос Геннадій Іванович
к.е.н.
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1289.
Протокол № 8 від 18.06.2020р.
 

Актуальність вивчення дисципліни «Менеджмент якості в бізнес-структурах» продиктована потребами ринкової економіки, в умовах якої успішна діяльність підприємств ґрунтується на конкурентоспроможності продукції, яка ними випускається. Основу конкурентоздатності продукції складає якість, стабільність якої досягається шляхом впровадження на підприємствах систем менеджменту якості й підтверджується сертифікацією продукції та цих систем якості. Суттєву роль у досягненні високого рівня якості продукції та послуг відіграє стандартизація.

Метоювивчення дисципліни «Менеджмент якості в бізнес-структурах» є засвоєнняв комплексі теоретичних основ і практичних рекомендацій з організації менеджменту якості продукції на підприємствах та в організаціях. Робота із забезпечення якості продукції та послуг має бути організована в постійно діючу систему менеджменту якості, яка повинна відповідати рекомендаціям міжнародних стандартів з якості.

Предметом вивчення даної дисципліни є процеси організації управління якістю в бізнес-структурах.

Основнізавдання дисципліни:

- засвоєння теоретичних основ в галузі забезпечення якості та менеджменту якості;

- здобуття знань та набуття навиків з організації роботи по забезпеченню якості шляхом розробки і впровадження систем менеджменту якості у відповідності до рекомендацій міжнародних стандартів з якості ISO 9000;

- ознайомлення з сучасною практикою відносин постачальників та замовників в галузі менеджменту якості та основними нормативними документами з правових питань в області якості;

- вивчення практичних рекомендацій по забезпеченню ефективного функціонування та вдосконалення систем менеджменту якості.

Менеджмент якості продукції в бізнес-структурах виступає одним з аспектів управління їх діяльністю в цілому і тому примикає до вивчення менеджменту.

Оскільки завдання забезпечення якості вирішуються на всіх етапах виробничого процесу, менеджмент якості пов’язаний з інженерно-технологічними дисциплінами. Однією з основних функцій менеджменту якості продукції є контроль якості на всіх етапах її створення та експлуатації в бізнес-структурах. Організація ефективного контролю якості потребує знання конкретних методів контролю в різних галузях і необхідних засобів вимірювань, а відповідно – ознайомлення з основами метрології.

Оскільки однією з функцій менеджменту якості є інформація про якість продукції, яка випускається, а також про досягнення техніки, науки, технології, потреби ринку, то дана дисципліна пов’язана з вивченням таких дисциплін, як «Операційний менеджмент», «Менеджмент», «Маркетинг», «Управління конкурентною політикою».

В зв’язку з тим, що нормативною базою менеджменту якості є, в основному, стандарти з якості, то вивчення даної дисципліни передбачає ознайомлення з основами стандартизації.

Вивчення конкретних методів контролю якості, збору і обробки інформації з надійності та якості включає вивчення статистичних методів, навики користуватися комп’ютерною технікою.

Відповідальність виробників за якість і, особливо, – за безпеку і екологічну чистоту продукції потребує знань законодавства та нормативних документів в області якості.

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни «Менеджмент якості в бізнес-структурах», повинен знати термінологію щодо основних понять і категорій у сфері управління якістю; теоретичні основи і сучасну практику управління та забезпечення якості продукції на підприємствах; методи оцінки якості продукції, вітчизняні та міжнародні системи управління якістю; питання впливу якості на прибуток підприємства, класифікації витрат щодо якості; основні положення Державної системи стандартизації; нормативно-технічну документацію з управління якістю та сертифікації продукції; правове забезпечення управління якістю.

Спеціалісту необхідно вміти виявляти чинники поліпшення якості продукції та забезпечення її конкурентоспроможності; вміти розробляти і впроваджувати системи якості та підтримувати їх дієздатність; проводити заходи щодо організації робіт із розробки та впровадження систем управління якістю відповідно до рекомендацій міжнародних стандартів ISO серії 9000; користуватися всіма видами нормативно-технічної документації, дотримуватися її вимог в своїй практичній діяльності.

Спеціаліст має бути здатним: розробити та впровадити систему управління якістю на підприємстві або в організації, забезпечити ефективне її функціонування на основі застосування міжнародних стандартів з якості.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11