Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Бухгалтерський облік *
Вступ

Бухгалтерський облiк

Кафедра Обліку та аудиту

Автори курсу

Хмелевська А.В.
канд.економ.наук
доцент
загальне керівництво, структура курсу і тем, узгодження структурно-логічних схем між темами

Литвинчук Т.В.
старший викладач
теми 2,3,4

Джулій Л.В.
к.е.н, доцент
теми 6,8

Скоробогата Л.В.
асистент
теми 7,9

Валькова Н.В.
асистент
розробка тестів

Овод Л.В.
асистент
розробка тестів

Пономарьова Н.А.
канд. економ. наук, старший викладач
тема 7, розробка контрольної роботи та тестів

Рибчинська Л.А.
асистент
розробка контрольної роботи

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 146.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Бухгалтерський облік як важлива складова інформаційної системи підприємства забезпечує до 70 % загального обсягу економічної інформації. Тому сучасні спеціалісти з бухгалтерського обліку, економіки, менеджменту повинні знати принципи його організації і ведення відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні “ від 16 липня 1999 року № 996 – ХІУ, формування фінансової звітності за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (П(С)БО), розуміти економічний зміст балансового узагальнення, щоб кваліфіковано організувати ведення бухгалтерського обліку, оцінити фінансовий стан підприємства, перспективи його розвитку та приймати обгрунтовані фінансові, економічні та управлінські рішення.

У зв’язку з цим вивчення дисципліни “Бухгалтерський облік“ є необхідною умовою підготовки економістів вищої кваліфікації. Дисципліна вивчається відповідно до навчального плану протягом одного семестру. Форма контролю — іспит або залік.

Мета методичних вказівок забезпечити студентів матеріалами, необхідними для самостійного вивчення теоретичного курсу “Бухгалтерський облік“, що є базою для засвоєння особливостей обліку в галузях народного господарства, обліку в банківських та бюджетних установах та у суб’єктів малого бізнесу, звітності підприємств.

Завдання вивчення дисципліни полягає в тому, щоб студент після засвоєння матеріалу

знав: теоретичні основи бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм власності і підпорядкування; відображення господарської діяльності і форми ведення обліку в них, бухгалтерський баланс і фінансову звітність, організацію бухгалтерського обліку і облікову політику, основи правового регламентування бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм власності і підпорядкування;

вмів: організувати роботу по веденню бухгалтерського обліку на підприємствах, організаціях і установах; використати показники бухгалтерського обліку і фінансової звітності в процесі управління підприємствами, організаціями та установами; заповнити фінансову звітність підприємств і провести її аналіз.

Зміст запропонованих методичних вказівок відповідає змісту нормативної дисципліни “Бухгалтерський облік” за Освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра напрямку 0501 “Економіка і підприємництво”, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 6.06.2002 р. № 330.

У відповідності із згаданою програмою предметом дисципліни “Бухгалтерський облік” є загальна теорія бухгалтерського обліку, що передбачає вивчення наступних тем:

1. Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації

2. Предмет і метод бухгалтерського обліку

3. Бухгалтерський баланс

4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

5. Первинне спостереження, документація і інвентаризація

6. План рахунків бухгалтерського обліку

7. Оцінка та калькуляція в бухгалтерському обліку

8. Форми бухгалтерського обліку

9. Облік господарських процесів

10. Основи бухгалтерської звітності

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11