Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Гроші та кредит *
Вступ

Грошi та кредит

Кафедра Фінансів та банківської справи

Автори курсу

Ларіонова Катерина Леонідівна
кандидат економічних наук
доцент

Кошонько Олена Василівна
кандидат економічних наук
доцент

Донченко Тетяна Віталіївна
кандидат економічних наук
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 3.
Протокол № 5-а від 22.04.2013р.
 

Проблеми державного регулювання грошово-кредитної системи одна з найбільш актуальних у теорії та практиці вітчизняної економіки.

У модулі «Гроші та кредит» наведено матеріал, який є основою для формування у майбутніх фахівців системи базових знань з теорії і практики використання грошей та кредиту, розуміння закономірностей функціонування грошового ринку, принципів реалізації грошової і фінансово-кредитної політики в умовах розвитку світових інтеграційних процесів. Особлива увага приділяється таким питанням, як еволюція теорії грошей, кредиту, банківської системи, становлення та розвиток валютного ринку. Виклад теоретичного матеріалу ілюструється конкретними прикладами, схемами, графіками. До теоретичного курсу додаються тести і завдання для самостійного виконання, робота над якими допоможе студентам сформувати системне бачення курсу і необхідні професійні компетенції.

Результати навчання даної дисципліни:

уміти: вільно орієнтуватися в теоретичних та практичних проблемах грошово-кредитного характеру; аналізувати поточну ситуацію на вітчизняному та зарубіжному грошово-кредитному ринку; прогнозувати майбутній розвиток грошово-кредитних відносин; обирати оптимальні шляхи вирішення конкретних завдань монетарного характеру, розраховувати показники які характеризують діяльність валютного ринку; володіти методиками розрахунку відсоткових ставок по кредитах уміти складати графік погашення позики.

володіти: теоретико-методологічними засадами і організаційно-правовим механізмом функціонування монетарного та кредитного ринків.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11