Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Імітаційне моделювання *
Вступ

Iмiтацiйне моделювання

Кафедра Автоматизованих систем і моделювання в економіці

Автор курсу

Вальков
Олександр
Броніславович

асистент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 162.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Удосконалення планування та управління виробництвом засновано на широкому використанні математичних методів та засобів обчислювальної техніки. Виключно важливе значення набуло використання методів імітаційного моделювання при вирішенні організаційно-економічних задач. Методи імітаційного моделювання з використанням сучасних ЕОМ дозволяють знаходити оптимальне чи раціональне рішення з найменшими затратами праці та часу.

Матеріал курсу “Імітаційне моделювання” спирається на знання, отримані студентами в процесі вивчення наступних дисциплін: “Технологія програмування”, “СУБД”, “Основи інформатики”; “Вища математика”; “Теорія ймовірностей та математична статистика”; “Дослідження операцій”.

Курс “Імітаційне моделювання” розроблений у рамках програми дистанційної економіко-математичної підготовки студентів по спеціальності “економічна кібернетика”. Мета викладання - формування знань про основні задачі імітаційного моделювання та методи їх вирішення.

Виходячи з програми курсу і кваліфікаційних характеристик спеціалістів, в результаті освоєння курсу “Імітаційне моделювання”, студенти повинні знати:

класифікацію та основні задачі, які можна вирішити за допомогою імітаційного моделювання;

основні блоки та інструкції язика моделювання GPSS/H;

принципи програмування на мові GPSS/H.

Студенти повинні вміти:

моделювати економічні задачі з одним прибором та чергою;

моделювати економічні задачі з декількома приборами та чергою:

моделювати економічні задачі самообслуговування;

моделювати економічні задачі зі зворотним зв’язком;

моделювати економічні задачі управління виробництвом.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11