Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Історія України *
Вступ

Iсторiя України

Кафедра Історії

Автори курсу

М.П.Олійник,
кандидат історичних наук,
доцент завідувач кафедрою історії та країнознавства.

І.Х.Ткачук,
кандидат історичних наук,
доцент кафедри історії та країнознавства.

В. М. Вільчанський,
інженер.

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 168.
Протокол № 6 від 25.06.2013р.
 

В умовах становлення України як суверенної демократичної та соціально орієнтованої держави курс “Історія України” є одним із фундаментальних в системі підготовки спеціалістів будь-якого профілю, оскільки він є основоположним у формуванні національної самосвідомості і національного самопізнання, виховання патріотизму, моральності, працьовитості, інших високих рис людської особистості.

Програма курсу передбачає вивчення процесів формування українського етносу, його генезису, етапів становлення державності, методів і форм боротьби за її збереження і розвиток. Курс “Історія України” знайомить студентів із значним внеском українського народу у розвиток світової цивілізації.

Основною метою вивчення курсу є:

- розширення і систематизація наявних історичних знань, піднесення їх до наукового рівня, подолання нерівності розуміння історичних подій, пов’язаної з віковими особливостями їх освоєння;

- ознайомлення з джерельною базою, історіографією, системою спеціальних наукових дисциплін, методологією історичної науки, новими концепціями і підходами до висвітлення існуючих проблем;

- осмислення історії України з нових позицій, повернення із забуття ряду подій, явищ, осіб, героїчних вчинків наших предків, правди про захисників, будівничих, духовних просвітників рідної землі.

Після вивчення дисципліни „Історія України” студент повинен:

знати:

- особливості історичної науки, її місце в системі гуманітарної освіти та в культурній спадщині народів;

- основні факти із історії України та перебіг історичного процесу в його визначальних закономірностях і проявах;

- різні наукові оціночні характеристики доленосних історичних подій та діячів української історії;

- головні історичні уроки української минувшини.

вміти:

- виокремлювати головні, визначальні, доленосні події в їхніх сутнісних ознаках;

- знаходити в науковій та довідковій літературі потрібну історичну інформацію;

- покладатися на історичні реалії, а не на історичні міфи;

- помічати й аналізувати причинно-наслідкові зв’язки між подіями і фактами, формулювати тенденції історичного розвитку;

- використовувати знання із рідної історії на рівні історичних уроків та висновків для зміцнення нової України;

- висловлювати власні судження і виробляти особистісне ставлення до минулого з відповідною аргументацією.

Вивчаючи дисципліну, Вам необхідно освоїти теоретичний матеріал, вміщений в електронному посібнику, який подається нижче. Також потрібно буде здійснити з допомогою тестів самоконтроль. Крім того навчальна програма передбачає виконання індивідуальної контрольної роботи. Її тема та методичні поради по написанню контрольної роботи теж вміщено нижче. Номер теми роботи визначається в порядку, визначеному деканатом факультету дистанційного навчання.

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни «Історія України»!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11