Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Макроекономіка *
Вступ

Макроекономiка

Кафедра Економічної теорії

Автори курсу

Любохинець Лариса Сергіївна
кандидат економічних наук
доцент

Ядуха Сергій Йосипович
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1218.
Протокол № 1 від 26.09.2018р.
 

Макроекономіка – це специфічна наука, яка продовжує загальнотеоретичні дослідження, започатковані основами економічної теорії, а також широко використовує алгебраїчні та тригонометричні залежності, графічно–функціональний аналіз для характеристики макроекономічних процесів та явищ.

Макроекономіка є складовою частиною економічної теорії і має за мету надати студентам базові теоретичні знання та початкові уявлення про механізм функціонування економічної системи. При цьому в центрі уваги макроекономіки – причини та наслідки спільної діяльності всіх агентів національної економіки, які знаходять своє відображення через такі узагальнюючі категорії як валовий внутрішній продукт, сукупні витрати, зайнятість та безробіття, інфляція, державний бюджет, платіжний баланс, валютний курс тощо.

Макроекономіка виступає базою, основою для успішного вивчення таких дисциплін, як фінанси, грошовий обіг, кредит, галузеві економіки, міжнародні економічні відносини, економіка зарубіжних країн, економічна політика. Тобто, макроекономіка належить до тих дисциплін, які покликані забезпечити фундаментальну економічну підготовку бакалаврів з економіки та менеджменту. Мета її полягає в тому, щоб надати студентам теоретичні знання та найпростіші практичні навики з питань механізму функціонування національної економіки в умовах ринкових відносин.

Макроекономіка має справу зі складною системою взаємопов'язаних між собою економічних процесів. Будь-яке макроекономічне явище знаходиться в певній взаємозалежності від інших. Центральною проблемою макроекономіки є макроекономічна рівновага, яка в курсі аналізується з позиції рівноваги сукупного попиту та сукупної пропозиції, виробництва та реалізації виробленої продукції, збалансованості між галузями народного господарства в системі міжгалузевого балансу.

Предметом дисципліни є механізм функціонування та розвитку національної економіки в умовах поглиблення глобалізаційних викликів, економічної системи як об'єкта макроекономічних досліджень, принципи та залежності макроринку у взаємодії таких його складових як ринок товарів, ринок інвестицій, ринок грошей, ринок праці. Від макроекономіки очікують не лише пояснення суті причинно–наслідкових зв’язків в економіці, а й розкриття можливостей суспільства в особі держави впливати на хід економічного розвитку країни. Тому макроекономіку можна назвати теоретичною базою економічної політики держави. Від рівня та динаміки макроекономічного розвитку значною мірою залежить суспільно-політична та соціальна ситуація в країні та її місце у світовому співтоваристві.

Метою викладання дисципліни - є формування системи знань з теоретичної макроекономіки, які відображають сукупні результати економічної діяльності країни та теоретичний інструментарій ринкового і державного регулювання національної економіки.

Завдання дисципліни - вивчення ключових положень базових макроекономічних теорій, ринкових механізмів та механізмів макроекономічної політики щодо регулювання економіки, набуття вмінь аналізувати результати функціонування національної економіки та оцінювати ефективність економічної політики держави.

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: вміло використовувати понятійний апарат та володіти методологією визначення основних показників динаміки розвитку економічної системи; уміти розраховувати основні показники системи національних рахунків, показники, що характеризують рівень життя та соціальний стан населення країни; визначати рівень та темпи інфляції, рівень та динаміку безробіття, основні параметри грошового та товарного ринків, а також вплив мультиплікативного ефекту та акселератора на економічні процеси; аналізувати і давати оцінку ефективності використання інструментів економічної політики держави; оцінювати місце і роль країни у світовому господарстві

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11