Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Дослідження операцій *
Вступ

Дослiдження операцiй

Кафедра Автоматизованих систем і моделювання в економіці

Автор курсу

Загородня Т.П.
д.е.н.
проф.

Григорук П.М.
к.т.н.
доцент

 Григорук С.С.
к.п.н.
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 183.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

“Дослідження операцій” - професійно орієнтована дисципліна, яка є логічним продовженням курсу “Математичне програмування”. Даний курс включає розділи: “Основи теорії управління запасами”, “Прийняття рішень в умовах неповної інформації”, ”Основи теорії ігор”, “Експертні методи прийняття рішень”, що об’єднані в три модулі. Після кожного модулю передбачено проміжний тестовий контроль. Крім того, з даної дисципліни передбачена курсова робота, тематика якої охоплює розділ “Сітьові методи календарного планування програм”, що не ввійшов до основного курсу лекцій. Необхідний теоретичний матеріал для виконання курсової роботи, методичні вказівки та варіанти завдань представлено у файлі “КР”

Учбово-програмний матеріал дисципліни Дослідження операцій” спирається на знання, отримані студентами в процесі вивчення ряду загальноосвітніх та професійно орієнтованих дисциплін: “Вища математика”, “Основи дискретної математики”, “Теорія імовірностей”, “Математичне програмування”, “Чисельні методи”, “Організація планування та управління виробництвом”, та інших.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ:

Мета: формування фундаментальних знань з методології, концепцій, методів і технологій дослідження раціональної поведінки організаційно-економічних систем і кількісних методів обґрунтування рішень на засадах системного аналізу.

Завдання: вивчення теоретичних основ операційних досліджень з метою використання їх методики та інструментарію в дослідженні економічних об’єктів і процесів.

Предмет: методологічні й методичні засади кількісного аналізу та управління організаційно-економічними системами.

Студент повинен знати:

- область застосування та сутність аналітичних моделей теорії управління запасами,

- особливості прийняття рішень в умовах неповної інформації, конфліктності та багатокритеріальності;

- методи і моделі прийняття рішень в умовах неповної інформації (ризику або невизначеності), конфліктності та багатокритеріальності.

Студент повинен уміти:

- будувати математичну модель, що відповідає задачі в економічній постановці;

- застосовувати до побудованої моделі відповідні математичні методи;

- правильно тлумачити результат розв’язання задачі, давати рекомендації щодо його практичного застосування.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11