Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Міжнародна економіка *
Вступ

Мiжнародна економiка

Кафедра Економічної теорії

Автори курсу

Бондаренко Микола Iванович,
канд.економ.наук, доцент
розробка тестів

Шавкун Валентина Миколаївна,
канд.економ.наук, доцент
розробка тестів

Танасiєнко Наталя Петрiвна,
викладач
розробка тем 10, 11, 12 та розробка тестів

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1219.
Протокол № 1 від 26.09.2018р.
 

Міжнародна економіка – складна економічна система, що виражає ви­щий етап розвитку суспільного виробництва, яке функціонує як системне утворення на інтернаціональному рівні. Міжнародна економіка – єдиний цілісний організм, якому властиві свої закони, закономірності та особливості розвитку.

Мета дисципліни. Вивчення дисципліни “Міжнародна економіка” орієнтовано на вивчення системи міжнародної економічної діяльності, об’єктивних економічних законів світового господарства, отримання знань щодо умов, форм, методів та інструментарію міжнародної економічної взаємодії, а також на розвиток умінь і навичок аналізу зовнішньоекономічної політики України у процесі інтеграції її у сучасні світогосподарські структури. Завданням студентів є вивчення структури світової економіки та місце у ній міжнародного поділу праці (МПП), міжнародної торгівлі, між­народного руху капіталів та робочої сили, міжнародних валютних відносин, міжнародного бізнесу, транснаціональної корпорації (ТНК), та світової економічної інтеграції. У світовій економіці відображається спільна підприємницька діяльність у міжнародній виробничій, науково-технічній діяльності спільних підприємств та організацій.

В умовах ринкових відносин національне виробництво вступає у стадії інтернаціоналізації, воно набуває ряд міжнародних та міжнаціональних ознак, безпосередньо вступає у міжнародний бізнес. Вивчаючи світову економіку, студенти засвоюють проблеми міжнародного бізнесу, господарсь­кі зв’язки не лише між державами, а й між крупними ТНК, регіональними об’єднаннями, фірмами, підприємствами, банківськими та кредитно–фінансовими установами. Одним із важливих завдань, які стоять перед Україною, є входження у світовий економічний простір. Розвиток міжна­родних економічних зв’язків є важливою умовою стабілізації національної економіки.

В результаті вивчення дисципліни “Міжнародна економіка” студент повинен знати:

· суть законів і закономірностей розвитку світового господарства;

· закономірності функціонування сучасних світових ринків товарів, послуг, капіталів та робочої сили;

· принципи раціональної поведінки суб’єктів міжнародної економіки на світових ринках товарів, капіталів та робочої сили.

Вміти:

· володіти основними категоріями міжнародної економіки;

· розуміти механізм дії економічних законів міжнародної економіки;

· використовувати та аналізувати широкий статистичний матеріал щодо міжнародної торгівлі, світового руху капіталів (інвестицій, кредитів);

· аналізувати і порівнювати стан економіки України та її місце на світових ринках товарів, послуг, капіталів, ресурсів та робочої сили.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11