Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Основи екології *
Вступ

Основи екологiї

Кафедра Екології

Автори курсу

Тульська Оксана Леонідівна
кандидат педагогiчних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 201.
Протокол № 6 від 25.06.2013р.
 

Вивчення курсу «Основи екології» дає можливість студентам опанувати певний обсяг теоретичних і практичних знань щодо основних екологічних проблем, а також виявляти основні причини та джерела порушень екологічної рівноваги довкілля, знаходити рішення, що виникатимуть в процесі практичної діяльності.

Метою вивчення курсу є формування системи знань про:

- основні закономірності взаємодії людини, суспільства і природи;

- особливості впливу антропогенних факторів на природне середовище;

- методи управління процесами природокористування.

Завдання курсу:

- означити місце екології в системі наукових дисциплін, висвітлити її засади, розкрити зміст;

- дати систематизований огляд сучасної наукової екологічної інформації, обґрунтувати й окреслити значення екології в консолідації зусиль представників різних галузей науки і виробництва для подолання проблем антропогенної планетарної екологічної кризи, висвітлити механізм управління процесами природокористування та охорони довкілля.

У результаті вивчення курсу «Основи екології» студент повинен:

знати:

- предмет, завдання та методи екології;

- суть системного підходу як провідного у вивченні природних комплексів;

- основні екологічні поняття: природне середовище, фактори середовища, біотичні взаємодії, популяція, вид, угруповання, фітоценоз, зооценоз, біоценоз, біотоп, біогеоценоз, екосистема, сукцесія, екологічна ніша, жива речовина;

- основні екологічні закони;

- вчення про біосферу В.І. Вернадського;

- енергетику живих систем;

- біосферну матеріальну циклічність;

- поняття забруднення, основні джерела та класифікацію забруднень;

- причини та екологічні наслідки смогу, парникового ефекту, озонових дірок, кислотних опадів;

- екологічне нормування;

- концепцію збалансованого розвитку природи та суспільства;

- суть екологічного менеджменту та аудиту, екологічної експертизи;

вміти:

- розраховувати категорію небезпечності підприємств;

- визначати максимально-допустиму концентрацію речовин у викидах підприємства, розрахувати мінімально необхідний ступінь розведення стічних вод;

- розраховувати економічну шкоду від забруднення навколишнього середовища.

Перед вивченням курсу «Основи екології» рекомендуємо ознайомитися з розділом «Рекомендації студенту».

Бажаємо успіхів у вивченні дисципліни «Основи екології (Екологія)».

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11