Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Політологія *
Вступ

ПОЛІТОЛОГІЯ

Кафедра Філософії і політології

Автори курсу

Гоцуляк В.М.
кандидат політичних наук
доцент

Заславська О.О.
кандидат політичних наук
доцент

Лютко Н.В.
кандидат політичних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 212.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

„Навіть тоді, коли ми не цікавимося політикою, політика цікавиться нами”.
У.Черчіль

Політологія – порівняно нова навчальна дисципліна у вузах України, хоча політична думка зародилася дві з половиною тисячі років тому. Після тривалого забуття вона стала відроджуватися в епоху Ренесансу, а потім – бурхливо розвиватись у XX ст. Сьогодні у світі існують сотні центрів політичних досліджень, об‘єднаних у Міжнародну асоціацію політичних наук. У всіх середніх і вищих навчальних закладах розвинутих країн обов‘язковим є вивчення політичних дисциплін. За даними американських соціологів, приблизно 42% часу навчальної програми США відведено вивченню політичних наук.

Досвід останніх років політичного життя України показав: активність громадян в управлінні справами суспільства і держави стримується політичною недосвідченістю, наївністю, нерідко відсутністю політичної культури, що дозволяє різним політичним партіям, групам маніпулювати суспільною свідомістю, використовувати активність народу для задоволення своїх політичних амбіцій. Коли сучасна людина не цікавиться політикою – політика цікавиться нею. Це значить, що сьогодні немає людини, яка б не перебувала під впливом політики.

Знання про політику необхідні кожній людині, тим більше майбутньому молодому спеціалісту, який прагне зрозуміти свої потреби у суспільстві. Завдання полягає не лише у тому, щоб озброїти майбутніх фахівців відповідними знаннями, потрібними для успішного виконання своїх службових обов‘язків, а й сформувати таку людину, яка б свідомо і добровільно, належним чином могла виконувати загальнолюдські обов‘язки, вміла за допомогою набутих знань захистити не лише свої законні права та інтереси, а і тих, хто працює поруч. У значній мірі розв‘язанню цих проблем сприятиме курс науки „Політологія”.

Вивчення політології відповідає завданням гуманізації підготовки фахівців у вищих навчальних закладах, допомагає студентам самовизначитися в особистих світоглядних позиціях та духовних інтересах, сприяє формуванню їх політичної свідомості та політичної культури.

У сучасних умовах зростає роль політології як інструменту пізнання політичних процесів, їх регулювання з метою забезпечення незалежного політичного мислення і активної політичної діяльності громадян та їх об‘єднань.

Запропонований Ваші увазі дистанційний курс „Політологія” ставить за мету:

* ознайомити користувача із змістом, предметом політології;

* розкрити основні досягнення світової політичної науки;

* висвітлити роль і значення політології в суспільно-політичному житті суспільства.

Завданням вивчення дисципліни є оволодіння основами знань з історії політичної думки, а також теоретичними положеннями курсу.

Студент повинен знати:

* предмет та функції політології, її зв‘язок з іншими суспільно-політичними науками;

* основний зміст політичної системи суспільства, роль держави при вирішенні економічних, соціальних, культурних, демографічних, національних проблем;

* основні аспекти конфліктних і кризових політичних ситуацій і шляхи їх подолання, роль при цьому політичного лідера;

* риси зовнішньополітичної діяльності і світового політичного процесу. Суть політичної ідеології.

Студент повинен вміти:

* самостійно мислити і аналізувати зміст основних політичних проблем;

* вміти логічно і чітко виразити ті чи інші політологічні концепції;

* вільно оперувати основними політологічними категоріями;

* вміти застосовувати політичні знання в повсякденному суспільно-політичному житті;

* систематизувати і узагальнювати конкретно-наукові знання.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких у свою чергу містить лекційний матеріал, текст для самоконтролю, вправи і контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом „Рекомендації студенту”.

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ „ПОЛІТОЛОГІЯ”!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11