Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Релігієзнавство *
Вступ

Релiгiєзнавство

Кафедра Історії

Автори курсу

Дячок В.В.,
кандидат історичних наук,
доцент кафедри історії та країнознавства.
(Тема 2.2, Тема 2.3)

Земський Ю.С.,
кандидат історичних наук,
доцент кафедри історії та країнознавства.
(Тема 3.1, Тема 3.4)

Яременко В.І.,
кандидат історичних наук,
доцент кафедри історії та країнознавства.
(Тема 1, Тема 5.).

Чупира В.В.,
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри історії та країнознавства.
(Тема 2.1, Тема 3.2, Тема 3.3, Тема 4).

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 216.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Курс “Релігієзнавство” є складовою частиною циклу гуманітарних дисциплін, які формують світогляд, дають загальноосвітні знання, задовольняють духовні запити студентів та вказують моральні орієнтири. Дисципліна пов’язана з основами філософії, курсами етики, вітчизняної та світової історії, історією культури. Вона є загальноосвітньою і обов’язковою. Програмою курсу передбачено вивчення таких проблем як походження і сутність релігії, місце і роль релігії в історії людства, її вплив на розвиток філософії, мистецтва, політики, зв’язок особливостей релігії з підприємницькою діяльністю, а також проблема свободи совісті, стан, основні тенденції і перспективи вирішення релігійних питань сучасної України, роль релігійних чинників в утвердженні Української державності тощо.

Основним завданням дисципліни є отримання студентами достатніх знань про проблеми виникнення та розвитку релігій, про характер основних світових релігій; розуміння ролі і місця релігії в системі культурних та духовних цінностей людства; знайомство студентів із традиційними релігіями України, сприяння формуванню і у студентів високих духовних запитів, розуміння важливості релігії у житті суспільства.

Вивчивши курс дисципліни студенти повинні:

- Ознайомитись з різними теоріями, що розкривають сутність і проблему походження релігії;

- знати особливості віровчення і культу світових релігій, ареали їх поширення;

- мати уявлення про релігійну літературу;

- знати історію християнства в Україні, особливості українського православ’я, поважати інші традиційні релігії, розуміти їх роль і значення в історії народів;

- орієнтуватися в сучасній релігійній ситуації та бачити перспективи її розвитку;

- знати основні правові та моральні засади, що визначають міжконфесійні відносини.

Вивчаючи дисципліну, Вам необхідно освоїти теоретичний матеріал, вміщений в електронному посібнику, який подається нижче. Також потрібно буде здійснити самоконтроль з допомогою тестів. Крім того навчальна програма передбачає виконання індивідуальної контрольної роботи. Її тема та методичні поради по написанню контрольної роботи теж вміщено нижче. Номер теми роботи співпадає з двома останніми цифрами Вашого студентського квитка, я якщо він більший 60 то його слід поділити на 2. Якщо утвориться не ціле число то його слід округлити до більшого.

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни “Релігієзнавство”!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11