Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Системи обробки економічної інформації *
Вступ

Системи обробки економiчної iнформацiї

Кафедра Автоматизованих систем і моделювання в економіці

Автори курсу

Завгородня Т.П.
професор
зав.кафедрою

Горбатюк К.В.
асистент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 218.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Курс розрахований на один семестр і згідно з навчальною програмою складається з таких модулів:

* Системи обробки економічної інформації у фінансових і банківських установах

* Системи обробки економічної інформації в інших галузях народного господарства України

Курс “СОЕІ” належить до професійно-орієнтованих дисциплін для спеціальності «Економічна кібернетика» і дає уяву студентам про зміст цієї наукової дисципліни, знайомить з її основними поняттями, методологією і методиками розробки інформаційних систем у сфері обробки економічної інформації. Даний курс охоплює основи проектування та створення систем обробки економічної інформації у різних галузях економічної діяльності.

Мета та завдання курсу

Мета дисципліни — надати студентам фундаментальні теоретичні та практичні знання з основ створення та функціонування систем обробки економічної інформації, сформувати навички з питань створення й використання систем обробки економічної інформації у різних галузях народного господарства України, а зокрема: в управлінні виробництвом, у фінансових і банківських установах, в органах державної статистики, в управлінні трудовими ресурсами, в маркетингових та інвестиційних дослідженнях. А також здобути навички визначення ефективності розробки й функціонування сучасних інформаційних систем, що ґрунтуються на передових інформаційних технологіях та враховують міжнародний і вітчизняний досвід еволюції таких комп'ютерних систем.

При вивченні курсу студенти повинні засвоїти основні поняття:

- про методи і засоби збору, обробки, збереження, передачі й накопичення економічної інформації для кожного виду інформаційних систем;

- про методи математичного моделювання й технології вирішення завдань із використанням ЕОМ;

- про призначення та особливості функціонування інформаційних систем в економіці;

- про структуру та особливості побудови інформаційних систем в економіці;

- про сучасний стан та основні напрями автоматизації процесів обробки економічної інформації на Україні.

Студенти повинні знати й уміти використовувати:

- методи й засоби нових інформаційних технологій при вирішенні професійних задач;

- пакети прикладних програм для роботи з масивами економічної інформації;

- функціональні можливості статистичних пакетів (пакет STATISTICA), пакетів бухгалтерських програм (“1-С Бухгалтерія”, “1-С Предприятие”);

- спеціалізовані інформаційні системи (наприклад, ІС податкових служб);

- засоби обчислювальної техніки і програмного забезпечення стосовно до професійної діяльності.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11