Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Соціологія *
Вступ

СОЦІОЛОГІЯ

Кафедра Філософії та політології

Автори курсу

Заславська Ольга Олександрівна
кандидат політичних наук
доцент

Козаченко Світлана Миколаївна
кандидат педагогічних наук
старший викладач

Лютко Наталя Віталіївна
кандидат політичних наук
доцент

Посвістак Олеся Анатоліївна
кандидат історичних наук
доцент

Ювсечко Ярослав Володимирович
кандидат філософських наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 221.
Протокол № 6 від 25.06.2013р.
 

Соціологія – наука, що вивчає найскладніший об’єкт – людське суспільство, його структуру, закони, закономірності розвитку, поведінку людей. У суспільстві вивчаються соціальні відносини між людьми, спільноти людей, соціальні інститути, організації. Соціологія займається пошуками найбільш раціональних методів управління в інтересах названих спільностей.

Соціологія є системою внутрішньо організованого і перевіреного знання про факти, що складають життя людей у сучасному суспільстві. Це означає, що знання про будь-який соціологічний феномен повинне ґрунтуватися на перевірених та підтверджених відомостях і наукових доказах.

Прорив в суспільній свідомості на користь соціології відбувся наприкінці 80-х і початку 90-х років ХХ століття. Соціологія ввійшла у вищу школу і середні спеціальні заклади як самостійна галузь знань, набула статусу як наука і викликала цікавість у молоді.

Соціологія – не умоглядна наука. Дані, отримані за допомогою соціологічного дослідження, можуть бути використані будь-якою суспільною наукою. Висловити свою думку – це те ж, що й повідомити не суть справи, а тільки думку про себе. Перетворити думку про себе на дійсно наукове знання про суть справи – це дійсно справжнє мистецтво. Таким мистецтвом володіють соціологи.

Зростання ролі соціології і актуальність проблеми її викладення відбулося з певних причин. По-перше, це політизація суспільства в Україні, виявлення на фоні демократизації і політизації недостатнього рівня політичної теорії і політичної культури; по-друге, приєднання українського суспільства до загально цивілізованих цінностей; по-третє, криза марксистсько-ленінського суспільствознавства та ін.

Соціологія породжує особливий погляд на світ, особливий спосіб бачення навколишнього середовища. Світосприймання соціолога регулюється категоріальною структурою соціологічного мислення, що створює особливий рід інтуїції – здатність схоплювати тонку матерію соціальної взаємодії.

Соціолог вивчає індивідів і групи (мікросоціологія). Він вивчає ті зв‘язки, що їх утворюють – зв‘язки взаємодії. І індивід, і група для нього – це сукупність зв‘язків, але особливих, соціальних, що породжують складні соціальні структури: особистість, суспільство, культуру, державу, право, мораль, науку, мистецтво, сім‘ю тощо. Таємниці соціальної взаємодії може відкрити і зробити тільки соціолог.

Серед суспільних наук соціологія для студента займає особливе місце. Студенти отримують знання про розвиток і формування суспільства. Вони одержують знання про сутність буття, про глобальні проблеми, про суспільство і його майбутнє. Люди шукають в тій сфері знань, яка допоможе із знанням справи розібратись. Такою сферою знань і є соціологія.

Студентам нашого університету необхідно вивчати курс соціології з таких міркувань:

* Україна переживає етап глибокого реформування економічного, політичного, політичного, соціального, ідеологічного життя. В таких умовах необхідне детальне, теоретичне і практичне вивчення і використання тенденцій і закономірностей розвитку і функціонування суспільства як цілісної системи, механізації її дії.

* Розвиток суспільства України та суспільств інших країн свідчить про зростання ролі і значення соціальних факторів і соціальної сфери суспільного життя. Практика показала, що недооцінка ролі і значення соціальних факторів і соціальних наслідків проведення реформ ставить під загрозу їх успішне проведення в усіх сферах українського суспільства.

* Всебічне формування свідомості громадян – це складне завдання. Без вирішення такої проблеми неможливий ні ефективний розвиток економіки і вихід з глибокої кризи, ні створення правової держави. Висувається як першочергове завдання дослідження соціального статусу і престижу людини, особистості, соціальних груп, їх взаємовідносин, соціальних спільностей і суспільства, що є предметом соціології.

* Закономірності і тенденції соціального знання все глибше і ширше проникають в усі верстви населення. Соціологи дедалі більше отримують можливість застосовувати практично свої соціологічні знання і прогнозувати соціальні процеси і явища.

* Студенти після вивчення теми «Соціологія конфлікту» можуть дати відповідь на питання: Що породжує соціальні конфлікти? Які критерії соціальної стабільності? Як погасити соціальну напруженість? Що таке соціальний інститут і соціальний контроль? Навіщо вони потрібні? Як вони пов‘язані із соціальною організацією? Чому є неминуча соціальна ієрархія? Знання про це дає наука про соціальне – соціологія.

* Соціологія студентам, а потім молодим спеціалістам допоможе розібратися в складних соціальних системах, соціальних інститутах і соціальних організаціях, що створюються людьми для забезпечення своєї життєдіяльності, регуляції суспільних відносин, відтворення нових поколінь, збереження суспільства як цілісної системи. Вона дозволить також отримати уявлення про багато інших запитань, без яких важко зрозуміти і пояснити поведінку людей у різних життєвих ситуаціях.

Якими б вузькопрофесійними проблемами не займався фахівець, він завжди повинен розглядати їх з висоти «пташиного польоту», враховувати не тільки технічні, технологічні, але й соціальні наслідки своїх рішень, а для цього треба мати соціологічне мислення і знання.

Тому освіта, включаючи і професійну підготовку, покликана стати підготовкою не вузького фахівця, а громадянина суспільства, здатного зрозуміти, що вища цінність соціального світу – людина й усе слід робити в ім‘я її та на її благо.

Діяльність соціологів як фахівців дає широку інформацію, яка допомагає розробляти соціальну політику. Соціологічне дослідження може допомогти у визначенні результативності заходів соціальної політики після її реалізації. Сьогодні соціологія загально визнана в світі і вивчається у вузах і середніх спеціальних закладах як одна з суспільних наук, що використовується для розробки і здійснення соціальних програм, аналізу змін в суспільстві і є складовою частиною загальної освіти молоді. Вивчення курсу соціології допоможе студенту набути глибокі соціально-політичні знання, оволодіти діалектикою соціологічного аналізу соціально-політичних, економічних, в цілому суспільних відносин.

В Україні викладання соціології довгі роки було під забороною. Сьогодні ми бачимо успіхи цієї науки. Ті, хто у вищих навчальних закладах вивчив основи соціологічних знань, стали інакше дивитися на навколишній світ, розуміти його закони і закономірності розвитку, успішніше будувати свою кар’єру й особисте життя.

Предметом соціології є сукупність теоретичних понять, за допомогою яких соціолог описує реальні факти, пояснює і практично вирішує соціальні проблеми.

Не раз ми зустрічаємось з такими поняттями, як соціальний світ, соціальна реальність, уявляємо, що це щось таке, що можна побачити, зрозуміти, вивчити.

Соціальна реальність створюється в процесі соціальних взаємодій суб’єктів, є наслідком їхньої свідомості і життєдіяльності в певному обмеженому територіальному і часовому (історичному) просторі. Вона може фіксуватися і у поведінці людей, в їхньому характері, ціннісних орієнтаціях, у формах організації життя, в рольовій поведінці. Отже, соціальна реальність має як суб’єктивні (оцінні), так і об’єктивні (матеріалізовані) показники, наприклад, розподіл праці, національні і демографічні спільноти.

Оскільки рівні взаємодії можуть бути найрізноманітнішими, то розроблятимуться й рівні соціальної реальності, соціального життя. Можемо говорити про соціальний світ людини, групи суспільства, світового співтовариства.

Узагальненим показником соціальної реальності є культура: система цінностей, соціальних норм життя, зразки поведінки, мова, характер комунікацій, традиції і звичаї, матеріальна культура.

Вивчення соціального життя є пізнанням світу, у якому ми живемо, отже, і самих себе. Звідси – величезна роль людини в побудові світу, у якому вона хоче жити і який прагне залишити нащадкам. Такі думки зустрічаємо а в працях засновника соціології Огюста Конта, який бачив її позитивною наукою, здатною не тільки передбачити, але й змінювати дійсність на краще. Для того, щоб світ зберегти для нащадків, ми повинні постійно вивчати і вчасно усувати все, що заважає його прогресу і розвитку.

У „Короткому словнику по соціології” дається таке визначення: „Соціологія (від латинського socium – суспільство і грецького logos – слово, вчення ) – наука про закони становлення, функціонування й розвитку суспільства в цілому, соціальних відносин і соціальних спільнот”.

Запропонований вашій увазі дистанційний курс «Соціологія» має на меті:

* ознайомити студента зі змістом, об’єктом і предметом соціології;

* показати специфіку соціологічного знання в системі матеріальної і духовної культури;

* розкрити основні досягнення у світовій і вітчизняній соціології.

Завданням вивчення дисципліни є оволодіння основними знаннями з історії розвитку світової соціології, української соціології, соціології сучасності. Також засвоєння основних відомостей з галузевих теорій соціології, зокрема: соціологія особистості, сім’ї, праці, культури, соціальна структура суспільства та методологія проведення конкретних соціологічних досліджень.

Студент повинен знати:

* об’єкт, предмет і функції соціології, місце соціології серед суспільних і гуманітарних наук;

* зміст становлення і розвитку західної і вітчизняної соціології;

* структуру соціологічної системи знання (загально-соціологічну теорію, спеціальні теорії середнього рівня), конкретно-соціологічні (емпіричні) дослідження.

Студент повинен вміти:

* самостійно мислити і аналізувати зміст основних соціологічних проблем;

* вміти виразити соціологічну парадигму логічно, осмислено і чітко;

* оперувати основними соціологічними категоріями;

* вміти аналізувати соціальні явища і правила поведінки людини, її спільностей і прогнозувати на основі соціологічних досліджень хід розвитку події, чи життєдіяльності досліджуваного об’єкта, суб’єкта;

* застосовувати основні принципи соціологічного аналізу в практиці навчання;

* вміти систематизувати і узагальнювати конкретно-наукове знання.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких у свою чергу містить лекційний матеріал, текст для самоконтролю, вправи і контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом «Рекомендації студенту».

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ СОЦІОЛОГІЯ!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11