Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Фінанси (загальні) *
Вступ

Фiнанси (загальнi)

Кафедра Фінансів та банківської справи

Автор курсу

Ковальчук Свiтлана Володимирiвна
кандидат економічних наук
доцент

Форкун Iрина Валерiївна
кандидат технічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 19.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Фінанси являють собою досить складне багатопланове суспільне явище, яке характеризується різними сутнісними ознаками та формами прояву. Вони формують життєздатність суспільства, його потенціал, забезпечуючи при цьому реалізацію поставлених кожною людиною, кожним підприємством та державою в цілому завдань та цілей. Лише на основі всебічних та ґрунтовних знань фінансової теорії можливе в подальшому успішне вивчення окремих сфер та ланок фінансової системи та форм і методів фінансової діяльності.

У зв’язку з цим вивчення дисципліни “Фінанси“ є необхідною умовою підготовки економістів вищої кваліфікації. Дисципліна вивчається відповідно до навчального плану протягом одного семестру. Форма контролю — іспит.

Мета методичних вказівок забезпечити студентів матеріалами, необхідними для самостійного вивчення теоретичного курсу “Фінанси“, що є базою для засвоєння фінансів підприємств, фінансового менеджменту, бюджетної системи, податкової системи, страхування та інших дисциплін.

Завдання вивчення дисципліни полягає в тому, щоб студент сформував цілісну систему знань про сутність та форми прояву фінансів, оптимізацію фінансових відносин у суспільстві, механізми функціонування та впливу фінансів, склад та структуру фінансової системи, сукупність фінансових органів та інститутів, засади формування та функціонування окремих сфер та ланок фінансової системи та вмів користуватися знаннями і орієнтуватися на фінансовому та страховому ринках країни.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11