Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Фінанси підприємств *
Вступ

Фiнанси пiдприємств

Кафедра Фінансів та банківської справи

Автори курсу

Квасницька Раїса Степанівна
кандидат економічних наук
доцент

Доценко Інна Олексіївна
кандидат економічних наук
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 22.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Рівень функціонування фінансів підприємств виступає запорукою ефективної діяльності підприємств за сучасних економічних умов господарювання. Тому підвищення ефективності та конкурентоспроможності окремого підприємства й економіки держави в цілому можливе лише за умови підготовки висококваліфікованих спеціалістів з фінансів. Виконання роботи в ринкових умовах потребують теоретичної підготовки, яка забезпечується і вивченням курсу «Фінанси підприємств».

Навчальна дисципліна «Фінанси підприємств» базується на попередньо вивчених таких дисциплінах, як «Гроші та кредит», «Фінанси», «Бухгалтерський облік», «Економіка підприємства». Даний курс охоплює фінансові відносини в матеріальній сфері виробництва всіх галузей господарства незалежно від форм власності й організаційних форм.

Метою курсу «Фінанси підприємств» є формування системи базових знань з теорії і практики фінансових відносин суб'єктів господарювання, формування фінансових ресурсів, фінансового планування, організації фінансо­вої діяльності підприємств.

Завдання курсу «Фінанси підприємств» включають:

- вивчення сутності й функцій фінансів підприємств, фінансових ресурсів та джерел їх формування;

- організації фінансів підприємств;

- набуття навиків фінансових розрахунків;

- оволодіння методами фінансового планування, оцінювання фінансового стану, санації підприємств.

Предметом вивчення курсу є система фінансово-економічних відносин, які виникають у процесі поточної та інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання.

Вивчення цієї дисципліни має не лише поглибити і поширити знання студентів щодо сфери ринкових відносин, але і допомогти у виборі спеціалізації.

В результаті вивчення дисципліни «Фінанси підприємств» студенти повинні знати:

- сутність, роль, функції та організацію фінансів підприємств;

- поняття фінансових ресурсів як економічної категорії, їх склад та джерела формування;

- форми безготівкових розрахунків; методи планування виручки;

- сутність процесу розподілу виручки та формування фінансових ресурсів підприємств;

- різновиди прибутку підприємства; порядок формування прибутку підприємства;

- методи розрахунку прибутку від реалізації; сутність прямих та непрямих податків та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств;

- сутність, склад, класифікацію та джерела формування оборотних коштів підприємства;

- порядок нормування оборотних коштів;

- порядок оформлення отримання та видачі кредиту в банку; економічну сутність та класифікацію основних фондів;

- сутність, види, форми та джерела фінансування капітальних вкладень;

- зміст, завдання, принципи та методи фінансового планування;

- поняття, методи та основні напрямки оцінки фінансового стану підприємства;

- сутність та цілі санації фінансово кризових підприємств; -

- форми та фінансовий механізм реорганізації підприємств.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти

- поєднувати специфіку галузі, форм власності підприємств, особливості виробничого процесу з кінцевими результатами фінансової діяльності;

- обґрунтовувати фінансові рішення і критерії оцінки їх ефективності;

- визначати потребу у короткострокових та довгострокових кредитах;

- оцінювати кредитоспроможність позичальника;

- оформляти фінансову звітність підприємства;

- визначати ефективність використання оборотного та основного капіталу підприємства;

- здійснювати оподаткування діяльності підприємства;

- проводити фінансове планування на підприємстві.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11