Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Соціальна політика *
Вступ

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

Кафедра Управління персоналом і економіки праці

Автор курсу

Літинська Валентина Анатоліївна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1183.
Протокол № 1 від 26.09.2018р.
 

Метою курсу "Соціальна політика" є засвоєння теоретичних знань і набуття навиків практичного управління соціальними процесами, соціальним захистом та соціальним розвитком на мікро- та макрорівнях, які необхідні фахівцеві з управління персоналом для роботи у складі підприємств різних форм власності та державних установ.

Основні завдання дисципліни:

• формування у студентів стійких знань з теорії соціальних відносин;

• набуття студентами навичок та умінь самостійно аналізувати соціальні проблеми, а також розробляти пропозиції щодо їх розв’язання;

• вивчення міжнародного досвіду в галузі організації соціального захисту населення;

• осмислення вітчизняного і закордонного досвіду в сфері соціально-класових відносин;

• формування у студентів розуміння зростаючої відповідальності керівного складу підприємств за розробку і реалізацію соціальних програм, постійне поліпшення умов праці та побуту працівників, підвищення якості життя працівників;

• ознайомлення із сучасними тенденціями і пріоритетними цілями основних напрямків соціальної політики України, які формуються і реалізуються в практиці регулювання соціальних відносин і рішеннях соціальних проблем на загальнодержавних, галузевих та регіональних рівнях і безпосередньо на підприємствах.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури електронних текстових документів. Він поділений на теми, кожна з яких, у свою чергу, містить крім лекційного матеріалу тести для самоконтролю, індивідуальні завдання і контрольні запитання.

При вивченні навчальної дисципліни студенти повинні користуватися, крім лекційного матеріалу, спеціальною літературою, що є рекомендованою програмою курсу, законами України, постановами Верховної Ради України, урядовими нормативними документами, практичними матеріалами окремих підприємств.

Перед початком вивчення змісту навчальної дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом “Рекомендації студенту”.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11