Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Психологія *
Вступ

Психологiя

Кафедра Педагогіки та психології

Автор курсу

Берегова Наталія Петрівна,
кандидат психологічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 284.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Євроінтеграція вимагає від України освітніх реформ не лише у науково-методичному, але й соціально-психологічному плані: розширення кордонів веде до розширення соціальних зв’язків різного рівня, що вимагає від кожної конкретної особистості відповідного рівня психолого-педагогічної культури. Остання включає у себе багато елементів, зокрема уміння ефективно налагоджувати та підтримувати взаємозв’язки з різними людьми, здійснювати профілактику конфліктів, реалізовувати саморегуляцію у кризових та стресових ситуаціях, успішно розв’язувати власні психологічні проблеми, оптимально організовувати самоосвіту і саморозвиток тощо. Набуттях необхідних знань та умінь уможливлюється за умови вивчення майбутніми фахівцями різного спрямування дисципліни "Психологія".

Знання з психології необхідні як для успішного професійного, так і особистісного розвитку. Розуміння основних психологічних закономірностей допомагає краще зрозуміти себе і оточуючих людей, розширює світогляд, робить людину більш культурною і гуманною.

Мета дисципліни: пізнати закономірності психічної діяльності особистості; сформувати потребу в особистісному розвитку; навчитись виявляти психологічні особливості інших людей та будувати позитивні стосунки з оточенням і досягати індивідуальних цілей у процесі навчання.

Завдання: засвоєння основних термінів і понять психології на рівні відтворення, тлумачення та використання їх у повсякденному та професійному житті; формування психогігієнічних умінь, психологічних знань про людину для аналізу конкретних життєвих ситуацій.

Після вивчення навчальної дисципліни студенти повинні

знати:

- основні психічні функції та їх фізіологічні механізми;

- сутність психіки людини, співвідношення природних і соціальних факторів у її становленні;

- шляхи пізнання навколишнього світу;

- особливості пізнавальної, мотиваційної, емоційно-вольової та інших сфер особистості.

уміти :

- давати психолого-педагогічну характеристику особистості;

- інтерпретувати власні психічні стани;

- володіти найпростішими прийомами психічної саморегуляції;

- пояснювати закономірності міжособистісних стосунків у повсякденні та діловій сфері;

- організовувати самоосвіту та саморозвиток відповідно до власних особистісних особливостей, потреб та професійних запитів.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю і контрольні запитання. Після кожного модулю необхідно здійснити тестовий самоконтроль. Крім того, навчальна програма передбачає виконання індивідуальної контрольної роботи, завдання і методичні поради до неї подано нижче.

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни “Психологія”!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11