Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Багатовимірне економіко-статистичне моделювання *
Вступ

Багатовимiрне економiко-статистичне моделювання

Кафедра Автоматизованих систем і моделювання в економіці

Автор курсу

Григорук Павло Михайлович
доктор економічних наук
завідувач кафедри

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 71.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Постійно зростаючий інтерес до методів багатовимірного аналізу в економіці пояснюється перш за все широкими можливостями відображення та моделювання реальних явищ та процесів, що мають багатоознакову природу. Крім того, без базових знань по обробці багатовимірних даних просто не може розвиватися сучасна економіка. Всі нові розробки в галузях математики і статистики, що використовуються в економічних дослідженнях (нечіткі множини, моделювання катастроф, розпізнавання образів, сценарного прогнозування тощо), припускають багатовимірне представлення об’єктів, які спостерігаються

Мета дисципліни – закріплення відомостей про застосування методів багатомірного статистичного аналізу для розв’язання завдань економічного змісту.

Предмет дисципліни. Теорія, методика та інструментарій багатомірного аналізу даних при розв’язанні економічних завдань

Завдання дисципліни. Вивчення теорії, методики та інструментарію побудови економіко-математичних моделей для дослідження економічних систем, їх аналізу, набуття знань про основні підходи до оцінювання зв’язку між показниками, скорочення ознакового простору, а також формування вмінь та навичок застосування економіко-математичних моделей до вирішення практичних завдань багатомірного опрацювання даних в економічних дослідженнях

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: уміти проводити відбір методів багатомірного аналізу для розв’язання практичних завдань; проводити розрахунки за методами, що вивчаються, із застосуванням засобів комп’ютерної техніки та програмного забезпечення; надавати економічну інтерпретацію одержаним результатам.

Представлений дистанційний курс навчання складений у вигляді сукупності текстових документів. Він розбитий на теми. Зміст теми складають:

* стислі теоретичні відомості, достатні для успішного опанування курсу, виконання контрольної роботи та проходження тестування;

* питання для самоконтролю.

Перед початком вивчення тем дисципліни студенту доцільно ознайомитися з розділом "Рекомендації студенту".

Матеріал курсу може бути використаний при проведенні розрахунків, здійсненні побудови та дослідження економіко-математичних моделей соціально-економічних систем у наукової діяльності, у курсовому проектуванні, при підготовці магістерської роботи.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11