Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Філософія (філософія, релігія, логіка, етика і естетика) *
Вступ

Фiлософiя (філософія, релігія, логіка, етика і естетика)

Кафедра Філософії та політології

Автори курсу

Петрук Наталія Кирилівна,
канд.філос.наук,
доцент

Дзіковська Надія Яківна,
викладач

Гапченко Олена Вікторівна,
викладач

Ювсечко Ярослав Володимирович,
викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1363.
Протокол № 8 від 17.06.2021р.
 

Лише філософія, поза як вона поширюється на все доступне людському пізнанню, відрізняє нас від дикунів та варварів, і кожен народ є тим більш цивілізований і освічений, чим більше в ньому філософують, тому для держави немає більшого блага, ніж мати істинних філософів.

(Рене Декарт)

Предметом філософії є світ в цілому ( природа, суспільство і мислення) у своїх найзагальніших закономірностях, що розглядається під кутом зору суб’єкт-об’єктних відношень. Філософія виявляє загальні ідеї, уявлення, форми досвіду, на яких базується та чи інша конкретна культура чи суспільно-історичне життя в цілому.

Філософія – це форма суспільної свідомості, яка постійно пов’язана зі знанням, практикою, відкрита новим ситуаціям і проблемам. З основами філософії пов’язані курси релігієзнавства та логіки. Вони формують світогляд, дають загальноосвітні знання, задовольняють духовні запити студентів та допомагають формуванню певних цінностей.

Запропонований Вашій увазі дистанційний курс „Філософія” ставить за мету:

- ознайомити користувача зі змістом , предметом філософії;

- показати специфіку філософського знання в системі духовної культури;

- розкрити основні напрямки світової філософської думки;

- окреслити місце релігії в житті людини;

- сформувати основи логічного мислення.

Завданням вивчення дисципліни є оволодіння основними знаннями з історії західноєвропейської, української філософії, а також філософської онтології, гносеології та соціальної філософії, релігієзнавства, логіки.

Студент повинен знати:

- предмет та функції філософії і специфіку світоглядної природи філософського знання;

- зміст основних історичних типів філософування – від античності до наших днів;

- основні аспекти проблем онтології, гносеології, соціальної філософії, філософської антропології та філософії історії;

- осягнути специфіку моральної та естетичної свідомості;

- сутність релігії та її місце в людському поступі;

- основні поняття логіки, принципи мислення;

Студент повинен вміти:

- самостійно мислити і аналізувати зміст основних філософських проблем;

- виразити філософську ідею логічно, осмислено і ясно;

- оперувати основними філософськими категоріями;

- застосовувати правила діалектичного мислення при аналізі філософських, соціально-культурних проблем;

- застосувати основні принципи філософського аналізу в практиці навчання;

- систематизувати і узагальнювати конкретно-наукове знання;

- аналізувати зміст основних морально-етичних та естетичних проблем.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких у свою чергу містить лекційний матеріал, текст для самоконтролю, вправи і контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом „Рекомендації студенту”.

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11