Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Педагогіка *
Вступ

ПЕДАГОГІКА

Кафедра Практичної психології і педагогіки

Автор курсу

Берегова Наталія Петрівна,
кандидат психологічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 559.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Євроінтеграція вимагає від України освітніх реформ не лише у науково-методичному, але й соціально-психологічному плані: розширення кордонів веде до розширення соціальних зв’язків різного рівня, що вимагає від кожної конкретної особистості відповідного рівня педагогічної культури, зокрема здатності оптимально організовувати власні самоосвіту і саморозвиток, а також ефективно передавати набутий досвід. Набуттях необхідних знань та умінь уможливлюється за умови вивчення майбутніми фахівцями різного спрямування дисципліни "Педагогіка".

Знання з педагогіки необхідні як для успішного професійного, так і особистісного розвитку. Розуміння основних педагогічних закономірностей допомагає краще зрозуміти себе і оточуючих людей, розширює світогляд, робить людину більш культурною і гуманною.

Мета дисципліни: пізнати закономірності педагогічної діяльності; усвідомити сутність процесів навчання і виховання як шляхів розвитку особистості; сформувати потребу в особистісному розвитку; досягати індивідуальних цілей у процесі навчання.

Завдання: засвоїти основні терміни і поняття педагогіки на рівні відтворення, тлумачення та використання їх у повсякденному та професійному житті; сприяти формуванню власної педагогічної позиції щодо навчально-виховного процесу; набути досвід самостійного і творчого аналізу та оцінки педагогічних явищ і ситуацій.

Після вивчення навчальної дисципліни студенти повинні

знати:

- місце та значення педагогіки в системі наук;

- основні категорії педагогіки;

- методи науково-педагогічних досліджень;

- актуальні проблеми дидактики на сучасному етапі;

- сутність процесу освіти та структуру системи освіти України;

- конкретні методики організації навчального процесу;

- моделі та структуру процесу навчання;

- структуру і суть процесу виховання.

Уміти:

- використовувати закони та закономірності педагогіки у реальному навчально-виховному процесі;

- аналізувати сучасну вітчизняну та зарубіжну систему освіти;

- будувати спілкування у процесі навчання;

- втілювати гуманістичні ідеали у виховний процес;

- володіти елементарними навичками аналізу навчально-виховних ситуацій, визначення та розв’язання педагогічних завдань у сім'ї і трудовому колективі;

- організовувати самоосвіту та самовиховання відповідно до власних особистісних особливостей, потреб та професійних запитів.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю і контрольні запитання. Після кожної теми необхідно здійснити тестовий самоконтроль. Крім того, навчальна програма передбачає виконання індивідуальної контрольної роботи, завдання і методичні поради до неї подано нижче.

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни “Педагогіка”!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11