Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Університетська освіта *
Вступ

Університетська освіта

Кафедра Автоматизованих систем і моделювання в економіці

Форкун І.В., к.т.н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, заступник декана ФДН

Михайловська І.М., к.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів та банківської справи

Ковальчук С.В., к.е.н., доцент, завідувач кафедри маркетингу

Склабінська А.В., к.е.н., доцент кафедри обліку та аудиту

Грабінський П.М., к.в.н., доцент кафедри управління персоналом та економіки праці

Швид В.В., старший викладач кафедри економіки підприємства і підприємництва

Гаврилюк Г.В., асистент кафедри автоматизованих систем і моделювання економіки

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 562.
Протокол № 6 від 25.06.2013р.
 

Мета: підготовка студентів до навчання в університеті відповідно до сучасних інтеграційних процесів у міжнародній освіті в контексті Болонської декларації, а також орієнтація студентів у майбутню спеціальність.

Завдання: сформувати у студентів систему знань щодо суті й соціального значення вищої освіти, сучасних тенденцій її розвитку; прищепити навички самостійного й ефективного навчання в університеті з урахуванням світових освітніх тенденцій.

Для майбутніх економістів дисципліна дозволяє зрозуміти:

- суть поняття «нова економіка» і вимоги до прикладних економічних знань в сучасних умовах господарювання;

- як економісти можуть позитивно впливати на ефективність діяльності суб’єкта господарювання, сприяти підвищенню конкурентоспроможності національної економіки;

- яка економічна інформація і в якому вигляді має формуватися на підприємстві (в установі, організації) для прийняття керівництвом управлінських рішень з метою вдосконалення його діяльності.

Предмет: організація професійної підготовки фахівців з вищою освітою.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11