Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Інформаційні технології та комп`ютерне моделювання *
Вступ

Інформаційні технології та комп'ютерне моделювання

Кафедра Автоматизованих систем і моделювання в економіці

Автори курсу

Григорук Павло Михайлович,
канд.техн.наук, доцент

Мазарчук Андрiй Юрiйович,
канд.екон.наук, доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 569.
Протокол № 6 від 25.06.2013р.
 

Метою курсу є формування теоретичних та практичних знань про організацію обчислювальних процесів на персональних комп’ютерах, програмне забезпечення персональних комп’ютерів та комп’ютерних мереж, ефективне використання інформаційних технологій у фаховій діяльності, застосування комп’ютерної техніки для моделювання економічних систем.

Завдання курсу полягають у вивченні теоретичних відомостей та набутті практичних навичок опрацювання економічних даних за допомогою комп’ютерної техніки з використанням сучасних інформаційних технологій та комп’ютерного моделювання.

Предметом курсу є засоби комп’ютерної техніки, програмне забезпечення та сучасні інформаційні технології підготовки різноманітних документів та комп’ютерне моделювання економічних завдань.

Дисципліна «Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання» передбачає ознайомлення з поняттям інформаційної технології, багатозадачним режимом роботи обчислювальної системи, структури та принципів функціонування програмного забезпечення, сучасних технологій опрацювання різноманітних даних. Це дозволить закласти базовий рівень знань для користування сучасними програмними інструментами у сфері накопичення, обробки та використання різноманітних типів даних, .ознайомить студентів з основними принципами комп’ютерного моделювання економічних завдань.

Припускається, що студенти володіють базовими знаннями зі шкільного курсу «Інформатики». Тобто, їм відомі основні поняття даної предметної галузі, принципи опрацювання даних засобами комп’ютерної техніки, основні можливості сучасних програмних засобів з опрацювання даних, відомості з основ алгоритмізації та програмування алгоритмічних структур. Студенти також повинні мати практичні навички роботи з операційною системою в галузі створення , копіювання та пошуку файлів та папок, вміти створювати прості текстові документи, користуватись електронною поштою для прийому та відправлення повідомлень. Разом з тим інформаційні матеріали курсу містять певні відомості з наведених вище тем. Це допоможе студентам ліквідувати можливі прогалини у своїх знаннях.

Курс заснований на систематичному викладенні матеріалу, що дозволяє чітко та послідовно зрозуміти роботу програмно-обчислювальної системи та форми представлення, зберігання, обробки та використання інформації з метою застосування отриманих знань і навиків, як базової основи для інших дисциплін, що пов’язані з комп’ютерною обробкою даних. Особливий наголос ставиться на самостійному опрацюванні типових завдань, що дозволить студентам застосовувати сучасне програмне забезпечення при виконанні контрольних, розрахункових, курсових робіт по всім дисциплінам навчального плану. Курс спрямований на отримання студентами навичок роботи у середовищі сучасних операційних систем з використанням стандартних пакетів прикладних та офісних програм, ознайомлення з сучасними інформаційними технологіями.

Виходячи із програми курсу та кваліфікаційних характеристик фахівців, в результаті вивчення курсу “ Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання ”, студент повинен

знати:

- характеристики та можливості сучасного апаратного та програмного забезпечення інформаційних технологій;

- особливості багатозадачного режиму роботи обчислювальної системи;

- сучасні підходи щодо створення та опрацювання електронних документів;

- основні методи виконання текстових документів;

- основні можливості по опрацюванню електронних таблиць;

- основні відомості щодо можливостей моделювання економічних завдань засобами комп’ютерної техніки;

- призначення та основні можливості сучасних Internet-технологій в галузі використання світових інформаційних ресурсів;

вміти:

- створювати та редагувати текстові документи за допомогою текстового процесора з максимальним урахуванням сучасних його можливостей;

- створювати та редагувати електронні таблиці за допомогою системи обробки табличних документів;

- використовувати в документах об’єкти іншої природи (графіки, формули, тощо);

- проводити аналіз даних засобами системи обробки табличних документів;

- використовувати засоби та ресурси Internet для розв’язання прикладних завдань своєї діяльності.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11