Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Історія економіки та економічної думки *
Вступ

Історія економіки та економічної думки

Кафедра Економічної теорії

Автори курсу

Черешня Ганна Андріївна,
канд.істор.наук, доцент

Кошулаб Наталія Володимирівна,
старший викладач

Любохинець Лариса Сергіївна,
канд.екон.наук, доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1224.
Протокол № 1 від 26.09.2018р.
 

Історії економіки та економічної думки належить важливе місце в системі економічних наук. Вона покликана забезпечити фундаментальну економічну підготовку як економістів-теоретиків, так і практиків. Розв’язання проблем національного відродження України, становлення її як економічно розвинутої держави неможливе без вивчення і осмислення історичної спадщини світової економічної думки, складовою якої є економічна думка України, засвоєння історії економічної науки, основних етапів її становлення та розвитку, вивчення господарської діяльності народів, різних типів господарств, аналіз конкретних галузей економіки, економічної політики держав в різних країнах світу, в різні історичні періоди, починаючи з зародження людства, закінчуючи сьогоднішнім днем.

Економіст не може нехтувати історією своєї науки, бо вона показує як людство намагалося осмислювати й розв’язувати проблеми, які ставило життя, досліджує спадкоємність економічних ідей, течій, шкіл та їхню відмінність, повноту й глибину висновків з історичних фактів та обставин, їх вплив на господарський розвиток. Дисципліна “ Історія економіки та економічної думки” як джерело фактичного матеріалу для всіх економічних наук є дуже важливою гуманітарною дисципліною, складовою частиною вищої економічної освіти.

Сьогодні історія економіки та економічної думки займає належне місце в системі академічної та вузівської науки розвинутих держав світу, ставши невід’ємною частиною підготовки не тільки економістів, але й юристів, політологів, соціологів.

Мета дисципліни: формування знань про історичний розвиток господарств та економічної думки країн Європейської цивілізації для розуміння генезису та закономірностей функціонування економічних систем.

Завдання курсу: на методологічних засадах цивілізаційної парадигми розвитку суспільства сформувати сучасне економічне мислення та світогляд студентів, забезпечити засвоєння ними знань і методів історичного аналізу економічних процесів.

Предмет дисципліни: розвиток господарств країн Європейської цивілізації та їх наукове відображення в економічній думці.

В результаті вивчення курсу “ Історія економіки та економічної думки” студент повинен:

Знати:

- основні закономірності економічного розвитку країн на найважливіших етапах соціально-економічного процесу;

- передовий досвід господарського розвитку людства, прогресивні методи господарювання;

- сучасний стан економіки України, варіантні та альтернативні шляхи розвитку на майбутнє;

- історію, закономірність і тенденції розвитку економічної думки;

- основні етапи становлення економічної думки, внесок окремих шкіл і напрямків в економічну теорію.

Вміти:

- аналізувати і порівнювати господарський розвиток світу й України протягом тисячоліть;

- визначати ґенезу, становлення, розвиток і занепад різних економічних систем;

- оволодіти сучасними методами кількісного і якісного аналізу;

- моделювати економічні процеси;

- використати знання передового досвіду господарювання для розбудови національної ринкової економіки України;

- сприяти зміцненню зв’язків України з економікою інших країн з метою набуття нею статусу повноправного, авторитетного і впливового суб’єкта світової цивілізації;

- глибоко дослідити сучасні економічні процеси, визначити варіантні та альтернативні шляхи розвитку на майбутнє щоб вивести Україну з економічної кризи;

- прогнозувати можливий вплив теоретичних досліджень на господарську практику і формування економічної політики.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11