Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Трансформаційна економіка та економічна політика держави *
Вступ

Трансформаційна економіка та економічна політика держави

Кафедра Економіки підприємства та підприємництва

Автори курсу

Скринник Н.В.
канд.екон.наук
доцент

Швид В.В.
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 581.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Сучасний етап розвитку світової економічної системи відрізняється від попередніх насамперед динамізацією, прискоренням процесів поглиблення взаємозалежності окремих національних і регіональних господарств, появою і зростанням ролі наднаціональних органів координації та управління рухом фінансових, сировинних і товарних потоків, трудових ресурсів у межах усієї планети. Специфічною особливістю цього розвитку є також швидке перетворення на активних суб'єктів економічної діяльності значної кількості держав, національних господарств, які ще донедавна не мали усіх ознак та атрибутів такої суб’єктності, економічні системи яких не тотожні або значно відрізняються за рівнем цілісності й розвитку від економічних систем розвинених країн світу.

Повноправним суб’єктом світових економічних відносин намагається стати й наша держава — Україна, яка завершує етап системної трансформації суспільних відносин та їх базисної складової — економіки і вступає у якісно новий період свого розвитку. У зв’язку з цим виникають нові проблеми і завдання методологічного, теоретичного і практичного характеру. Насамперед це потреба у з’ясуванні загальних закономірностей, форм та етапів трансформації економічних систем, що дозволяє визначити особливості й перспективи трансформації економічної, господарської та соціальної систем сучасного капіталізму. Такий підхід створює умови для усебічно обґрунтованого прийняття рішень щодо визначення стратегічних цілей постсоціалістичної трансформації економіки в Україні, окреслення основних принципів і ознак нової концепції та моделі економічного розвитку, зіставних із якісними ознаками моделей, що сформовані або формуються у постіндустріальних країнах Заходу, визначення практичних цілей й інструментів економічної політики держави на сучасному етапі її функціонування із урахуванням вимог, що породжуються процесами глобалізації.

В процесі вивчення дисципліни «Трансформаційна економіка та економічна політика держави» студенти повинні оволодіти необхідними теоретичними знаннями з питань соціально-економічних трансформацій та основних ступенів суспільного прогресу. Студенти набувають знання про закономірні стадії руху економічних систем, кризові явища в перехідній економіці. Дисципліна формує економічне мислення студентів і готує їх до виконання ними їх професійної діяльності.

Запропонований Вашiй увазi дистанцiйний курс «Трансформаційна економіка та економічна політика держави» ставить за мету: допомогти формуванню у користувача необхідних фахових знань із загальних закономірностей трансформаційної економіки та специфіки їх прояву в перехідній економіці нашої країни для забезпечення належного рівня їх професіоналізму.

Студент після опанування дисципліни «Трансформаційна економіка та економічна політика держави» повинен знати:

— теорію трансформаційної економіки як процес розгортання системи перехідних понять у площину економічних відносин, тобто як певний тип господарювання;

— методологічний інструментарій дослідження трансформаційної економіки;

— сутність феномену перехідної економіки інверсійного типу через специфікацію методологічних меж, що розділяють власне економічну теорію і теорію перехідного періоду, універсальне та специфічне в перехідних процесах, що відбуваються в Україні;

— стартові позиції ринкової трансформації;

— співвідношення та взаємодію економічної теорії та економічної політики;

— новий характер підпорядкування ринкових сил і держави в перехідному періоді;

— процеси формування нових і оновлення діючих господарських структур;

— основні складові та особливості функціонування ринків землі, житлової, комерційної, промислової та інвестиційної нерухомості на сучасному етапі розвитку економіки;

— проблеми формування та реалізації механізму зайнятості, особливо роль політики зайнятості в сучасній Україні;

— закономірності ринкової трансформації на макрорівні.

Студент після опанування дисципліни «Трансформаційна економіка та економічна політика держави» повинен уміти: використовувати отримані знання у практичній діяльності, а саме:

— аналізувати закономірності трансформаційних процесів на рівні основної ланки народного господарства — підприємства;

— економічно обґрунтовувати необхідність трансформації відносин власності;

— визначати внутрішні та зовнішні джерела формування підприємницького капіталу;

— обґрунтовувати умови ефективності фірм, значення санації та недопущення банкрутства підприємств у перехідному періоді;

— оцінювати основні моделі реструктуризації та сучасні підходи до оцінки її результатів;

— встановлювати та вимірювати макроекономічні індикатори в ринковій економіці;

— встановлювати взаємозв’язок макроекономічної стабілізації з іншими елементами системних перетворень;

— аналізувати та оцінювати сучасний стан економіки в українському суспільстві .

Даний дистанцiйний курс навчання складений у виглядi розгалуженої структури текстових документiв. Вiн розбитий на теми, кожна з який у свою чергу мiстить лекцiйний матерiал, тест для самоконтролю i контрольнi запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з роздiлом «Рекомендації студенту».

Бажаємо успiху у вивченнi дисципліни «Трансформаційна економіка та економічна політика держави»!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11