Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Історія міжнародних відносин *
Вступ

Iсторiя мiжнародних вiдносин

Кафедра Історії та країнознавства

Автор курсу

Григорчук Марина Миколаївна
cтарший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 659.
Протокол № 6 від 25.06.2013р.
 

Результати навчання

вміти: виводити закономірності розвитку міжнародних відносин і прогнозувати перспективи змін у світовій політиці, застосовувати набуті знання і навички при підготовці виступів, доповідей, повідомлень, інформацій, проводити диспути щодо аналізу процесів, явищ і фактів суспільно-політичного, соціально-економічного та культурного життя різних країн світу;

знати: основні події, зміни в міжнародних відносинах починаючи з ХVII століття до сьогодення

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: історія України, всесвітня історія , історія сучасного світу, історія дипломатії, аналіз зовнішньої політики.

Зміст навчальної дисципліни: Дисципліна історія міжнародних відносин присвячена вивченню історії і сучасності міжнародних відносин і змін ситуації в світовій політиці.

Хронологічні рамки вивчення від XVII ст. – часу становлення міжнародних відносин як постійної реальності в світовій політиці до часу вивчення студентами даного навчального предмету. Розглядаються політичні, економічні, дипломатичні, військову, культурні аспекти міжнародних відносин. Особливо детально розкривається міжнародна ситуація і роль в світовій політиці провідних держав свого часу.

Предметом вивчення є історія міжнародних відносин у період становлення системи міжнародних відносин, вплив на розвиток міжнародних відносин світових війн; особлива увага приділяється з’ясуванню регіональних відмінностей міжнародних відносин, аналізу їх сучасного стану, вивченню глобальних процесів в світовій політиці, особливо останніх років.

Метою курсу є ознайомлення студентів з основами міжнародних відносин, надання студентам системних теоретичних знань з міжнародних відносин. Курс передбачає вивчення основних проблем сучасних міжнародних відносин, особливостей політичної структури сучасного світу, зокрема таких його рис, як глобалізація, інтеграція, демократизація, різних складових світової політики (економічна, енергетична, правова, цивілізаційна, релігійна), проблем регулювання світових політичних процесів тощо.

Запланована навчальна діяльність 108 год. для спеціальності ОА

72 год. для спеціальностей ФН, УПЕП, ЕК, ЕП

Даний дистанцiйний курс навчання складений у виглядi розгалуженої структури текстових документiв. Вiн розбитий на теми, кожна з який у свою чергу мiстить лекцiйний матерiал, тести для самоконтролю, контрольнi запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з роздiлом "Рекомендації студенту".

Бажаємо успiху у вивченнi дисципліни!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11