Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Гроші та кредит ІІ *
Вступ

ГРОШІ ТА КРЕДИТ ІІ

Кафедра Фінансів та банківської справи

Автори курсу

Ларіонова К.Л.
канд. економ. наук
доцент

Донченко Т. В.
асистент

Безвух С. В.
асистент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1376.
Протокол № 8 від 17.06.2021р.
 

Гроші — одне з найдавніших явищ у житті суспільства, яке привертає до себе особливу увагу вчених. На використанні понять “гроші“ і “кредит“ ґрунтується більшість інструментів ринкового господарювання: ціноутворення, розрахунково-платіжні відносини, банківська діяльність, системи економічного стимулювання, комерційний розрахунок, інвестиційна діяльність, фондовий і валютний ринки, страхування тощо.

У зв’язку з цим вивчення дисципліни “Гроші та кредит ІІ“ є необхідною умовою підготовки економістів вищої кваліфікації. Дисципліна вивчається відповідно до навчального плану протягом одного семестру. Форма контролю — іспит або залік.

Предметом вивчення дисципліни “Гроші та кредит ІІ” є грошова і банківська система як центральні ланки інфраструктури грошового ринку.

Основною метою вивчення дисципліни «Гроші та кредит ІІ» є вивчення теоретико-методологічних засад і організаційно-правового механізму функціонування в ринковій економіці грошей, кредиту і банків.

Основним завданням курсу “Гроші та кредит ІІ” є поглиблення знань студентів з питань: грошовий обіг і грошові потоки; механізм формування пропозиції грошей та грошово-кредитна політика; роль грошей у ринковій економіці; теорії грошей; інфляція та грошові реформи; форми, види та роль кредиту; теоретичні засади відсотка.

У результаті вивчення цього курсу студент повинен вміти:

- вільно орієнтуватися в теоретичних та практичних проблемах грошово-кредитного характеру;

- аналізувати поточну ситуацію на вітчизняному та зарубіжному грошово-кредитних ринках;

- прогнозувати майбутній розвиток грошово-кредитних відносин;

- обирати оптимальні шляхи вирішення конкретних виробничих завдань монетарного характеру тощо.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11