Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Іноземна мова (Англійська) *
Вступ

Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)

Кафедра Ділової іноземної мови

Автори курсу

Пасічник Олександр Сергійович
кандидат педагогічних наук
доцент

Пасічник Олена Олексіївна
кандидат педагогічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 105.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Електронний курс «Іноземна мова (англійська)» призначений для тих, хто має намір працювати у сфері бізнесу або вже працює і потребує удосконалення знань, умінь і навичок з англійської мови для ефективного спілкування у діловому середовищі.

Мета курсу: сформувати мовну та мовленнєву компетенції, підвищити рівень володіння англійською мовою задля забезпечення впевненості у веденні бізнесу. Розвинути мовленнєві уміння і навички для участі у переговорах, семінарах, конференціях, презентаціях, спілкуванні по телефону, написання ділових документів тощо.

Електронний курс «Іноземна мова (англійська)» передбачає поєднання тематичного та міжкультурного аспектів. Тематичний аспект спирається на особистісний та фаховий досвід студента і охоплює як ділову тематику (типові ситуації повсякденні ділового спілкування), так і країнознавчі аспекти. Міжкультурний аспект передбачає ознайомлення з особливостями ведення бізнесу в країнах, мова яких вивчається. Міжкультурний аспект зорієнтований на більш повне розуміння особливостей ділового життя іншої культури, усвідомлення яких сприятиме здійсненню ефективної ділової комунікації.

Курс побудований на лексичному та граматичному матеріалі, що охоплює нормативну граматику англійської мови, її базовий лексичний склад та ділову термінологію.

Курс зорієнтований на оволодіння мовними структурами та навичками, типовими для ділового середовища, на продуктивномі рівні. Він не зорієнтований на навчання термінології чи отримання спеціальних знань у певній сфері. Розвиток комунікативних умінь і навичок за програмою ділової англійської мови відповідають рівню В2 відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти. 

Перед початком вивчення матеріалу рекомендуємо ознайомитися з розділом «Рекомендації слухачу».

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11