Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Українська мова (за професійним спрямуванням) *
Вступ

УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)

Кафедра Української філології

Автор курсу

Торчинський Михайло Миколайович
доктор філологічних наук
професор
завідувач кафедри

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1367.
Протокол № 8 від 17.06.2021р.
 

Сучасне українське суспільство, послуговуючись державною українською мовою у відповідних сферах свого життя, прагне вже до належного рівня культури офіційно-ділового, наукового, виробничого, соціально-побутового мовлення. Воно стурбоване вульгаризацією мовлення окремих вікових і соціальних груп нашого населення, тенденцією до збіднення індивідуального словника, яку іноді пояснюють надто швидкими темпами життя і „допомогою” в спілкуванні технічних і електронних засобів.

Навчальний предмет „Українська мова (за професійним спрямуванням)”, який вивчають студенти усіх вищих навчальних закладів, має своїм завданням навчити застосовувати набуті в школі знання з теорії і практики української мови для мовного вираження свого майбутнього фаху. Крім того, курс передбачає продовження формування національно мовної особистості, комунікативних навичок майбутніх спеціалістів, студіювання особливостей фахової мови. Людина нового покоління – це не лише бездоганний фахівець у сфері своєї професійної діяльності, а й всебічно розвинена, освічена особистість. Її культура дедалі більше пов’язується з опануванням української літературної мови, оволодінням її стильовими тонкощами, умінням щоденно послуговуватися ними.

Мета курсу – це формування системи знань зі специфіки української професійної мови, фахової термінології як основи ділового мовлення та стилістики службових документів.

Завдання курсу:

* вивчення теоретичних засад нормативності української літературної мови;

* вироблення навичок правильного використання різних мовних засобів залежно від сфери й мети спілкування;

* формування навичок усного і писемного фахового мовлення.

Вивчаючи курс, студенти різних спеціальностей набувають теоретичних знань про фахове спілкування, його етапи й роль у професійній діяльності, засвоюють термінологію майбутньої спеціальності, відомості про призначення і структуру ділових документів, необхідних фахівцю певного профілю, формують стійкі комунікативні компетенції, потрібні у професійному спілкуванні, навички послуговування вербальними і невербальними засобами обміну інформацією.

Дистанційний курс „Українська мова (за професійним спрямуванням)” складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких, у свою чергу, містить лекційний матеріал, тести для самоконтролю і контрольні запитання. Перед початком вивчення курсу рекомендуємо ознайомитися з розділом „Рекомендації студенту”.

Увага! Цей варіант навчальної документації підготовлений для тих студентів, які не вивчають курс „Культура наукової мови”.

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)”

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11